Комисията за разпределение на държавната субсидия за читалищата в община Плевен проведе първо работно заседание

659

Комисията за разпределение на държавната субсидия за читалищата в община Плевен проведе първо работно заседание

Комисията за разпределение на предвидените по държавния и общинския бюджет средства за читалищна дейност за финансовата 2024 г. проведе първата си работа среща. Съставът на комисията е определен със заповед на кмета д-р Валентин Христов и включва представители на 40 читалища в общината - председатели и секретари. Председател на комисията е заместник-кметът Елина Димитрова. 

Срещата започна с гласуването на дневния ред, предложен от Елина Димитрова и приет от присъстващите в Заседателната зала читалищни дейци. В залата присъстваха и представители на Общински съвет - Плевен, в лицето на неговия председател доц. д-р Иван Малкодански, Димо Дешев - председател на Постоянната комисия по култура, читалища, вероизповедания и международна дейност, Веселка Лилова – член на комисията, и общинският съветник Станислав Иванов.

След гласуване заседанието на комисията премина в две основи точки:

  • Избор на работна група, която да точкува всички своевременно представени отчетни доклади на читалищата по разработения вече алгоритъм за оценка, съобразен с разработения от Министерството на културата Механизъм за разпределение на годишната субсидия за читалищата от община Плевен по чл. 22, ал. 1 от Закона за народните читалища, и при стриктно спазване на дадените от съда указания по влязло в сила Решение № 7821/13.07.2023 г. по административно дело № 2075/2023 г. на Върховния административен съд на Република България.  
  • Сформираната работна група след приключване на своята работа по предходната точка да състави протокол и да отправи предложение за разпределение на държавната субсидия към Комисията от настоящата заповед.

„Предстои ни преглед на сериозен обем информация, затова предлагам работната група да бъде в 5-членен състав. Тя ще има за задача да прегледа представената от всяко читалище документация. Същинското решение за разпределението на субсидията ще се случи отново тук, в рамките на заседание на тази комисия“, обясни Елина Димитрова. Уточнено бе, че разглеждането на документацията на съответното читалище в рамките на работната група ще става в присъствието и на негов представител.

„Работата на тази комисия е един от съществените моменти при разпределението на средствата за вашата дейност. Вие трябва да бъдете пример за диалогичност и културен диалог помежду си, а не за конфликти. Нашата цел не е да се вземе бройка от едно читалище за сметка на друго, а благодарение на продукта, който давате, държавата да ни отпуска, при възможност, допълнителни бройки. В мое лице, в лицето на колегите в Общинския съвет и ръководството на Община Плевен имате пълна подкрепа. Ние искаме читалищата и културата в община Плевен да се развиват, да работите спокойно“, обърна се към комисията доц. д-р Малкодански и призова членовете й за колегиалност и продуктивен диалог с оглед постигане на най-добри резултати в работата.

„Всяко едно от читалищата има своя облик и се старае да върви напред. Нека да покажем с работата си, че читалищният дух е жив“, апелира към комисията и Елина Димитрова и предложи в състава на работната група да влязат представители на следните пет читалища:

1.  НЧ „Съгласие 1869”, гр. Плевен;

2. НЧ „Христо Ботев”, гр. Плевен;

3. НЧ „Христо Ботев”, с. Коиловци;

4. НЧ „Пробуда“, с Буковлък;

5. НЧ „Климент Браницки“, гр. Славяново.

„Логиката ни при предложението за този състав на работната група е в нея да имаме представители на градските читалища и читалища от малките населени места в общината“, обясни г-жа Димитрова. След дебат в залата, така предложеният състав на  групата бе приет.

В резултат на обсъждането бе предложен и избран и контролен съвет, който ще има наблюдателни функции. В него влизат представител на НЧ „Родолюбие 2018“, гр. Плевен и на читалището в с. Бохот.

На заседанието бяха взети и следните решения:

  • В срок до 21 февруари 2024 г. да бъде изготвен график за дейността на работната група;
  • От 22 февруари избраната работна група да започне своята същинска дейност по разглеждането на отчетите на читалищата;
  • В срок не по-късно от 1 март 2024 г. работната група трябва да състави протокол и да отправи предложение за разпределение на държавната субсидия към Комисията от настоящата заповед;
  • Насрочва следващо заседание на комисията за 7 март 2024 г.

Държавната субсидия за читалищата в община Плевен за финансовата 2024 годна е в размер общо на 1 774 864 лв. Средствата се разпределят за 106 субсидирани бройки – 103 за читалищата и 3 за РЕКИЦ /Регионален експертно-консултантски и информационен център/. Субсидията за една бройка за читалищата тази годна е в размер на 16 744 лв.  

 

Свалете в PDF