Кметът на Плевен д-р Валентин Христов представи отчет за състоянието на общинската собственост

451

Кметът на Плевен д-р Валентин Христов представи отчет за състоянието на общинската собственост

       Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление и разпореждане за периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г. бе представен от кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов и приет на днешното заседание на Общински съвет - Плевен. Съветниците приеха отчета с 35 гласа „за“, 4 - „въздържал се“, „против“ – няма.

       Съгласно Закона за общинската собственост и Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, кметът на Общината ежегодно изготвя и предоставя на Общинския съвет информация за резултатите от управлението и разпореждането с общинската собственост. Сделките по управление и разпореждане с общински имоти се осъществява след решение на Общинския съвет, по ред, посочен в цитираните по-горе два нормативни документа. От справката за приходите от управлението на общински имоти става ясно следното:

       ОП „Жилфонд“

       През изминалата една година общинско предприятие „Жилфонд“ е реализирало приходи в размер на 1 670 766 лв., при план 1 655 600 лв. В т.ч.: от жилищни наеми – 610 471 лв., нежилищни наеми - 448 786 лв., наеми на терени - 434 723 лв. Постъпленията от такса за поставяне на хладилни витрини през 2023 г. са в размер на 2 144 лв., от такса за разполагане на летни градини - 128 453 лв. Приходите от Летния театър са 10 308 лв., от тротоарно право - 27 681 лв. Посочени са и административни такси – 5 110 лв., от неустойки - 3 090 лв.

       ОП „Център за градска мобилност“

       През 2023 г. реализираните приходи от дейност на ОП „Център за градска мобилност“ са в размер на 1 555 330 лв. при план 1 800 000 лв. В т.ч.: приходи от Автогара – 479 884 лв., приходите от паркинги и синя зона – 768 312 лв., приходите от други наематели - 241 515 лв., приходи от санкции – 57 173 лв., такса смет от наематели -  1 857 лв.

       ОП „Управление на общински земи и гори“

       Справката за ОП „Управление на общински земи и гори“ показва, че през 2023 г. от дейността си предприятието е реализирало приходи в размер на 2 025 551 лв. с ДДС, при план 1 780 000 лв. Дейностите, осигурили постъпленията, са, както следва: приходи и доходи от собственост - 1 964 186 лв.; приходи от наеми на земя - 1 484 011 лв.; нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция - 480 175 лв.; от глоби, санкции, неустойки и наказателни лихви - 53 145 лв.; от продажба на документация - 8 220 лв.

       ОП „Акварел“

       През 2023 г. ОП „Акварел“ е реализирала приходи в размер на 156 611 лв. при план 181 200 лв. Това включва: приходи от рекламно-информационни носители /РИЕ/ и рекламно-информационни елементи - 88 041 лв., от „Зала на смеха“ – 1 440 лв., приходи от зоопарка - 65 979 лв., приходи от такси разрешителни за РИЕ – 1 150 лв.

       Отдел „Местно икономическо развитие и защита на потребителя“

       През периода в отдел „Местно икономическо развитие и защита на потребителя“ са реализирани приходи от наеми на нежилищни имоти, право на поставяне на преместваеми обекти – павилиони, и наеми от язовири в кметствата на общината от всички действащи до настоящия момент договори, в размер на 61 058 лв. с ДДС, при план 48 000 лв. Проведени са публични търгове за отдаване под наем на общински нежилищни имоти и право на поставяне на павилиони в кметствата на община Плевен и рекламно-информационни елементи в гр. Плевен, както следва: проведени процедури - 13 бр., сключени договори - 16 бр., стартирали процедури - 2 бр., действащи договори към 31.12.2023 г. - 40 бр.

       Приходи от концесии

       Приходите от концесии, реализирани през 2023 г., са в размер на общо 234 348 лв., като в тази сума влизат 26 586 лв. от концесионни договори, сключени от Община Плевен, и 207 761 лв. от концесии на Министерството на енергетиката.

       Разпореждане с общински имоти

       Относно разпореждането с общински имоти в отчета се посочва, че през 2023 г. от отдел „Управление и разпореждане с общинската собственост“ са организирани 18 публични търга за продажба на 18 общински недвижими имота. Реализирани са 16 сделки за продажба на общински недвижими имоти на обща стойност 1 892 073 лв. с ДДС. Сключени е 1 окончателен договор за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлен имот за сделка, реализирана и частично платена през 2022 г. за изграждане на 8 бр. гаражи на територията на жк „Сторгозия“, като доплащането в размер на 5 305 лв. без ДДС е направено през 2023 г. със сключването на окончателния договор.

       Общо приходите от продажба на общински имоти чрез търг за 2023 г. са в размер на 1 892 073 лв.

       През отчетния период са сключени 22 договора за безвъзмездно право на ползване на общински имоти след решение на Общинския съвет.

       Към 31.12.2023 г. в актовите книги за общинска собственост са записани и се съхраняват досиетата на 13 753 акта за общински имоти. От тях действащи са 9 628 бр., като през отчетния период са съставени 84 акта за общинска собственост. В процес на преактуване са всички имоти на територията на общината, за които е влязла в сила Кадастрална карта.

Свалете в PDF