Изтече срокът за кандидатстване на спортните клубове за финансово подпомагане от Община Плевен

460

Изтече срокът за кандидатстване на спортните клубове за финансово подпомагане от Община Плевен

       На 31 януари изтече крайния срок, в който спортните клубове на територията на община Плевен можеха да подадат заявления за кандидатстване за финансово подпомагане по Наредба № 33 на Общински съвет – Плевен. Внесените заявления са 31, необходимо условие за разглеждането им е да бъдат представени и финансовите отчети за получените средства, както и годишен доклад за дейността на спортния клуб през предходната 2023 г.

       Според Наредба № 33, в срок до 14 февруари кметът на Община Плевен със заповед назначава 7-членна комисия, в чийто състав са правоспособен юрист от отдел „Правно и нормативно обслужване“, икономист – експерт от дирекция ФСД, двама служители от отдел „Спорт“ на Община Плевен и двама членове на Постоянната комисия по „Младежки дейности, спорт и туризъм” към Общински съвет – Плевен. Председател на Комисията е заместник-кметът с ресор „Проекти и хуманитарни дейности“ при Община Плевен. Комисията разглежда постъпилите заявления и приложените към тях документи, проверява верността на изчислените точки съобразно критериите за оценка по глава трета – Приложение 1, в попълнените от кандидатите формуляри и разпределя сумата за финансово подпомагане на спортните клубове за съответната година.  

Свалете в PDF