„Инжстрой” ще купува съвременна инсталация за производство на асфалтови смеси

2615

„Инжстрой” ще купува съвременна инсталация за производство на асфалтови смеси

   Общинските съветници дадоха съгласие „Инжстрой” ЕООД да кандидатства по ОП „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия” за закупуване на съвременна инсталация за производство на асфалтови смеси. Предвид високата стойност на подобна инвестиция за обновяване на оборудването, дружеството се е ориентирало да кандидатства за финансиране по оперативни програми, финансирани със средства от ЕС. Към настоящия момент е отворена за участие ОП „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”, където максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ е 50% и 50% са собствено финансиране.

   Дружеството притежава морално и физически остарял асфалтосмесител, произведен и монтиран през 1980 г. Смесителят има максимална производителност до 30 тона на час, като процесът изисква изцяло ръчно дозиране на влагателните материали. Тази ниска производителност, съчетана с многото аварии на остарялото оборудване, често води до просрочване на сроковете за изпълнение на СМР, като асфалтополагащите бригади в същото време бездействат, изчаквайки доставки на асфалт. Модернизация на инсталацията не е възможна. За да продължи да работи старият смесител, са необходими около 250 хил. лв. за монтиране на нова прахоулавяща инсталация, с която не се постига повишаване на производителността и надеждността на базата. Съвременните асфалтосмесители притежават напълно автоматизирано управление, измерване и дозиране на влаганите в производството материали, което гарантира качеството на произведената продукция. Сравнена със стария смесител, производителността на всеки от предлаганите на пазара в момента нови такива е минимум 4 пъти по-висока. Същевременно консумацията на ел. енергия и природен газ е в пъти по-ниска за единица произведена продукция. Закупуването на инсталация на съвременен асфалтосмесител ще намали себестойността на произвежданата продукция и ще сведе до минимум изпускането на вредни вещества в атмосферата, което от своя страна ще подобри конкурентоспособността на дружеството при участие в обявени обществени поръчки.

   Крайният срок за кандидатстване по програмата е 19 май 2017 г.

Свалете в PDF