Екипът по приемна грижа за област Плевен е с нов адрес

4408

Екипът по приемна грижа за област Плевен е с нов адрес

   Областният екип по приемна грижа работи в нов офис от 01.12.2016 г., съобщи Биляна Ралчева, администратор по проекта за област Плевен. Офисът е изцяло реновиран и оборудван от Община Плевен и се намира на бул. „Русе” № 1, ет.1, стая №7.

   Екипът по предоставяне на услугата се състои от 5 социални работници, ръководени от Началник-екип, като под негово ръководство са още 6 социални работници в изнесените работни места – по двама в общините Кнежа, Никопол и Червен бряг.

   Считано от 01.11.2016 г., споразумение за участие в проект „Приеми ме 2015” подписаха общините Долна Митрополия, Левски, Пордим и Искър. В тази връзка общо 27 професионални приемни семейства преминаха като доставчик на социална услуга от Дирекция „Социално подпомагане” към общината по местоживеене. Към настоящия момент в област Плевен има утвърдени 134 професионални приемни семейства, от които в 113 са настанени общо 140 деца.

   След преминаване към областен модел, цялостният обхват по предоставянето на социалната услуга „Приемна грижа” се осъществява от общината – областен град, чрез новосформирания Областен екип по приемна грижа.

   Социалните работници от Областен ЕПГ отговарят за всички кандидати и приемни семейства на територията на община Плевен, както и за тези от останалите общини в областта. Това ще допринесе за подобряване на междуинституционалната комуникация в общините от областта, повишаване ефективността на всички нива и етапи по предоставяне на социалната услуга. Чрез по-доброто взаимодействие между отделите за закрила на детето към Дирекциите за социално подпомагане по общини и Областният екип по приемна грижа ще се постигне оптимизиране на услугата „Приемна грижа” и занижаване необходимостта от институционална грижа.

   Целта на проекта „Приеми ме 2015” е да се усъвършенства и разшири обхватът на услугата „Приемна грижа”. Идеята е тя да се утвърди на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на децата в риск в семейна среда. Акцентът по проект „Приеми ме 2015” е поставен върху развитието на специализираната приемна грижа за деца с увреждания, деца - жертви на насилие или трафик и деца - непридружени бежанци. Специален фокус се поставя и върху настаняването на деца до 3-годишна възраст, които са 33,5 % от общия брой настанени към момента.

   Проектът „Приеми ме 2015”, Договор №BG05M9OP001-2.003-0001-C01 от 01.12.2015 г. по ОП РЧР 2014-2020 г. се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с общините на територията на страната от м. декември 2015 г.


Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.002-0132-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Свалете в PDF