Единственият проект, кандидатстващ по Раздел ІІІ от Културния календар, не събра достатъчно точки

583

    На свое заседание на 16 март Комисията за разглеждане и класиране предложения съгласно Правилника за условията, реда  и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Плевен / по Раздел ІІІ от Културния календар/ разгледа единственото  постъпило проектно предложение – „Национален конкурс „Акордеомания 2021” на Сдружение „Акордеомания Арт”, за наличие на необходимите документи и го допусна до следващия етап. На 22 март предложението беше обсъдено от Комисията при отсъствие на един от членовете и с участието без право на глас на външните експерти Ивайло Атанасов – музикант, и Анита Тодорова – преподавател по музика. След обсъждането членовете на Комисията попълниха  оценъчни карти. При максимален брой точки 450, за да се класира за финансиране проектът трябва да събере минимум 60 % от тях, но общият резултат  от 80 точки, които той получи, е недостатъчен.

Свалете в PDF