Държавно финансово-стопанска гимназия „Интелект” с модернизирана образователна инфраструктура

674

Община Плевен е бенефициент по Договор за ПБФП № BG16RFOP001-3.002-0035-C01 (№ РД-02-37-299/13.12.2016 г.) за проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“ – Плевен“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“. Общата стойност на проекта е 1 399 992,00 лв., от които европейско съфинансиране 1 189 993,00 лв. и национално съфинансиране 209 999,00 лв., представляващи 100%  безвъзмездна финансова помощ (БФП). Срокът за изпълнение на проектните дейности е 30 месеца.(13.12.2016 г. – 13.06.2019 г.)

Реализираните проектни инвестиции в настоящата образователна инфраструктура на ДФСГ „Интелект” – Плевен, допринасят за постигането на непосредствен осезаем и измерим резултат в няколко целеви аспекта, а именно: в значителна степен е подобрено качеството на образователната среда и съответно е повишена нейната атрактивност. Обновяването на материалната база спомага за цялостното подобряване на учебния процес и улеснява въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на младите хора. Подобрените условия в учебното заведение, модерните класни стаи и кабинети се отразят благоприятно на мотивацията на учениците за по-добро и по-активно обучение, като очакванията са да намалява процента на преждевременно напусналите сферата на образованието, с оглед бъдещата им професионална реализацията на пазара на труда; осигуреното по-високо ниво на енергийна ефективност от въведените енергоспестяващи мерки се съизмерва с чувствителното намаляване на разходите за потребена електро и топлинна енергия; подобрените експлоатационни характеристики на сградата са гарант за удължаване на жизнения й цикъл; осигурена е необходимата достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение, в т.ч. хора с увреждания в сградата на образователната институция и извън нея.

Изброените по-горе резултати са естествена проекция на изготвения и реализиран инвестиционен проект, водещ до достигането на нормативно изискуемия  по-висок енергиен клас на сградата – клас „С“, постигнат на практика чрез  прилагането на набор от конкретни енергоефективните мерки свързани с  подмяна на съществуващата стара дограма с PVC двоен стъклопакет – нискоемисионно външно стъкло; топлинно изолирани и боядисани стени; топлинно изолирани под и покрив, чрез полагане на топлинна изолация; подменени са  осветителните тела с LED в класните стаи, зали, библиотека, зала за съвещания, физкултурен салон; изградена е нова осветителна инсталация, включваща силова инсталация, гръмоотводна и заземителна инсталация; подменена е горивната система и част от тръбната инсталация, с цел отопление на сградата чрез природен газ; ремонтирани и реконструирани са ВиК инсталациите.

Достъпността и използването на сградата /помещенията на ДФСГ „Интелект” – Плевен от лица в неравностойно положение, в т.ч. лица с увреждания, като един от основните компоненти на проекта, се осигурява от инсталирания вътрешен асансьор с три спирки, разположен в огледалото на вътрешното стълбище, ремонтираната съществуваща рампа, ситуирана до централния вход на училището, както и от адаптираните санитарни възли на първия й етаж.

И на последно място, но не и по важност, в хронологията от проектната структура се нареждат интнервенциите насочени към постигане на цялостно подобряване и обновяване на прилежащото дворно пространство, с разположената в него спортна инфраструктура – възстановени са цветните и тревни площи; подменени са тротоарните плочи; ремонтирана е оградата около футболното игрище и е положена изкуствена настилка на игрището; ремонтирана е алфалтовата настилка на баскетболното и волейболното игрище с оформен достъп до тях.

Изпълнението на настоящия проект, допринася за постигане на интегрирано въздействие и синергичен ефект с реализирани в миналото проекти, както и чрез мерките и дейностите, предвидени по други проекти, част от Инвестиционната програма на Община Плевен, които касаят интервенции върху образователната инфраструктура на територията на общината.

 

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Доброволци ще подновят безвъзмездно боята…

четвъртък, 17 октомври 2019
158

Плевен отново се включва в…

четвъртък, 17 октомври 2019
89

Приключи реставрацията на Панорамата със…

четвъртък, 17 октомври 2019
152

Избиратели с увредено зрение или…

сряда, 16 октомври 2019
81