Д-р Валентин Христов представи Програмата за управление на Община Плевен за мандат 2023-2027 г.

923

Д-р Валентин Христов представи Програмата за управление на Община Плевен за мандат 2023-2027 г.

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов представи управленската си програма за мандат 2023 - 2027 г. на днешното заседание на Общинския съвет. Документът бе включен като трета точка в дневния ред на съветниците.

„Настоящата Програма е изготвена в съответствие с изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и обхваща мандата за управление 2023 - 2027 г. Тя съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Това е динамичен документ и може да бъде допълван или променян във времето“, заяви пред съветниците д-р Христов. Преди днешното заседание Програмата е представена и на заседания на постоянните комисии, предоставена е и на всеки един от съветниците.

Стратегическите цели за мандата са: Подобряване на жизнената среда в градовете и селата, обезпечени с качествени публични услуги и добро управление; Качествена промяна в управлението на Общината и активно включване на гражданите; Икономически растеж, местно предприемачество, външни инвестиции и активна връзка между образование и бизнес.

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ И ОБХВАТ

Приоритет 1: Зелена и достъпна

Първата мярка в тази насока е подобряване състоянието на инфраструктурата за градска мобилност с цел подобряване на транспортната свързаност в общината. Предвидените дейности за това са в две направления:

  • Направление „Изграждане/обновяване/реконструкция на транспортната инфраструктура“ със заложени следните проекти: Реконструкция на кръстовище бул. „Христо Ботев“ и ул. „Генерал л-т Атанас Стефанов"; Реализиране на трети етап на ул. „Ген. Столетов"; Изграждане на улица в жк „Дружба", продължение на ул. „Климент Охридски"; Основен ремонт на ул. „Васил Левски" от пл. „Стефан Стамболов" до ул. „Полк. инж. Цветан Лазаров"; Проектиране продължение на бул. „Европа“ (ул. „Николай Хайтов"); Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна и улична мрежа в общинския център и малките населени места.
  • Направление „Развитие на устойчивата градска мобилност“ със заложени следните дейности: Разработване на План за устойчива градска мобилност; Подобряване състоянието на улична и тротоарна мрежа, паркинги, велоалеи, рехабилитация и ново улично осветление, отвеждане на трафика от градския център, осигуряване на достъпност за хора с увреждания, модернизиране на пешеходната зона, намаляване на вредните емисии, внедряване на интелигентни транспортни системи, цялостна подмяна на мобилния състав с екологосъобразен градски транспорт, изграждане на зарядни станции, вкл. за МПС.

Втора основна мярка в тази насока е обновяване на съществуващите и създаване на нови публични пространства с крайна цел подобряване на градската среда. Предвидените дейности тук са: Инвестиции в инфраструктура за спорт и отдих /Изграждане на скейтборд площадка (района на чешма „Балаклия“); Енергийно обновяване на многофункционална спортна зала „Спартак"; Основен ремонт на спортни площадки за хвърляне на диск и чук, площадки за хвърляне на копие и др.; Изграждане площадки за стрийт фитнес и др.; Ремонт на спортна зала по борба; Изграждане на нова мултифункционална спортна зала в Плевен; Проектиране и изграждане на лекоатлетическа база/ и развитие  на зелена инфраструктура /Облагородяване на междублокови пространства; Изграждане/обновяване на детски площадки в населените места; Създаване на подробен публичен електронен регистър на зелената система с кадастър па едроразмерната дървесна растителност; Изграждане на зелена инфраструктура за намаляване на вторичното разпрашаване в градска среда, вкл. израждане на поливни системи; Изграждане на приют за трайно отглеждане на безстопанствени животни.

Мярка 3 предвижда ефективна грижа за природата, енергийната ефективност и устойчивото развитие на общината с принос за смекчаване на изменението на климата. Дейностите в тази връзка са: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност; Проекти за енергийна ефективност на административни публични сгради; Проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради; Устойчиво управление на отпадъците; Изграждане на втора клетка на депото за събиране на битови отпадъци; Ефективно оползотворяване на битови отпадъци.

 

Приоритет 2: Иновативна и справедлива

В тази част на Програмата за управление като първа мярка е посочено реконструиране на материално-техническата база на детските заведения и училищата с цел подобряване на образователната среда. Планираните дейности са: Изграждане на нова сграда за ОУ „Валери Петров"; Инвестиции за осигуряване на енергийна ефективност, достъпна среда, здравни, професионални и STEM кабинети; Подобряване на материално техническата база на центровете за подкрепа на личностното развитие; Цифрова трансформация на училищното образование; Разработване и въвеждане на програми за здравословно хранене в детските градини; Стимулиране на развитието на талантливите деца на Плевен; Прилагане на политики за обхващане и включване на децата в системата на образованието; Мерки за превенция на отпадането от училище.

Втората мярка в този приоритет е работа в посока осигуряване на равни възможности за различните социални групи с цел подкрепа. Посочените дейности са: Сътрудничество и партньорство с Медицинския университет; Финансова подкрепа за лица с тежки здравословни проблеми; Финансова подкрепа на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми; Взаимодействие със спортните клубове и неправителствени организации, ангажирани с популяризиране на спорта, здравословен и активен начин на живот; Разширяване на обхвата на Домашен социален патронаж; Осигуряване на услуги за превенция за деца в риск и техните семейства; Оптимизиране на социалните услуги, подобряване на достъпа до тях и качеството им; Подкрепа за социално слабите и хората в неравностойно положение.

Мярка 3 е интегриране на културата с туризма чрез съхраняване и опазване на материалното и нематериално културно наследство, модернизиране на знакови обекти за общината, промотиране и разпространение на иновативни форми на представяне на културно съдържание. Целта е устойчивото развитие на туризма.

Приоритет 3: Активна и интегрирана

Задачата е постигане на устойчив икономически растеж и развитие на бизнеса. Дейностите, посочени в тази част на документа, включват: Създаване на Консултативен съвет за икономическо развитие на общината; Изграждане на индустриални зони/паркове; Реконструкция/рехабилитация и модернизация на довеждаща инфраструктура в съществуващите производствени зони; Привличане на нови инвестиции и инвеститори.

Ще се работи в посока на ефективно административно управление чрез внедряване на съвременни технологии, пълна цифровизация на административните услуги, разширяване обхвата на електронните услуги, предоставяни на гражданите и бизнеса, и др.

Изброените приоритети и мерки имат за цел надграждане на вече съществуващите дадености и създаване на по-добри условия за живот в община Плевен.

Свалете в PDF