Безплатни социални услуги предоставя Регионалният център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен

3190

Безплатни социални услуги предоставя Регионалният център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен

   От началото на месец януари 2017 г. функционира Регионалният център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен. Това съобщи Тодор Еленков, замeстник-кмет на Община Плевен и ръководител на проект „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен”. Основната цел е намаляване на риска от социално изключване чрез комбинирани услуги с акцент върху комплексната интервенция, индивидуалния подход и високата мобилност, осигуряващи приемаща, подкрепяща и стимулираща ранното детско развитие среда. За 24 месеца е осигурено безвъзмездното предоставяне на гъвкави мобилни социални услуги за деца и семейства в риск, с възможност за ранна интервенция.

   Предвижда се предоставяне на четири вида социални услуги, които обхващат различен обем от дейности. Това са: „Ранна интервенция на уврежданията”; „Здравна детска консултация”; „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”; „Предоставяне на подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители и семейства” в следните направления: формиране и развитие на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания.

   С реализирането на този проект местната администрация отговаря на голямото търсене на социални услуги за деца и техните семейства в общността, подчерта Камелия Горненска – началник-отдел „Изпълнение и отчитане на проекти” в Община Плевен и координатор на проекта. Избраните услуги са определени на база най-висок брой потребители. Камелия Горненска подчерта, че спектърът на ползвателите на услуги е много широк - деца в риск на възраст до 7 години и техните семейства. Високото качество на услугите е гарантирано с привличането на квалифицирани специалисти: социални работници, специален педагог, медиатори, психолог, логопед, рехабилитатор/кинезитерапевт, медицинска сестра, педиатри, акушер-гинеколог, стоматолог, юрист.

   При предоставянето на услугата силен момент е работата на мобилните екипи, които ще извършват посещения и консултиране във всички населени места, обхванати по проекта: гр. Плевен,  гр. Славяново и селата Буковлък, Дисевица, Мечка, Николаево, Опанец, Търнене, Гривица, Бръшляница, Върбица, Коиловци, Брестовец и Ясен.

   Проектът допълва и подкрепя създадените интегрирани социални услуги за ранно детско развитие, предоставяни в РЦРИУ - Плевен, разкрит по Проекта за социално включване (финансиран със Заем 7612 BG от МБВР).

   Проект „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен” е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на обща стойност 588 143,00 лв. Неговото изпълнение започна на 01.09.2016 г. и ще приключи на 31.12.2018 г.


ДОГОВОР № BG05M90P001-2.004-0019-C01 „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен”

Свалете в PDF