Без промяна остава таксата за битови отпадъци в община Плевен за 2024 година

732

Без промяна остава таксата за битови отпадъци в община Плевен за 2024 година

       Без промяна остава таксата за битови отпадъци през 2024 година в община Плевен. Решението е на Общинския съвет и бе прието на финалното за тази година заседание на съветниците. Действащите в момента размери на ставката за населените места в община Плевен са определени с решение от 21 декември 2015 г. на ОбС.

       Съгласно изискванията на Закона за местните данъци и такси, такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на приета План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на общината. Последната бе приета днес с 29 гласа „за“, 1 – „против“, 9 – „въздържал се“.

       Действащите в момента размери на таксата за населените места в община Плевен са определени с решение от 21.12.2015 г. на местния парламент. Те остават в сила и през 2024 г., както следва:

       - за гр. Плевен за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия - 1,494 на хиляда от данъчната оценка на имота;

       - за гр. Плевен за нежилищни имоти на предприятия - 4,814 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;

       - за гр. Славяново за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 1,2 на хиляда от данъчната оценка на имота;

       - за гр. Славяново за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота.

       За останалите населени места с организирано сметоизвозване:

       - за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 2,7 на хиляда от данъчната оценка на имота;

       - за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници - 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;

       - за кметство Опанец /старо село/ - за имотите, попадащи извън строително-регулационни граници, ще се извършва само услугата поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г. - в размер на 32,03 % от общия промил за жилищни и нежилищни имоти.

       Съгласно общинската Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, на територията на общината не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа за: сгради, собственост на организации на хора с увреждания, които не са отдадени под наем; за сгради на училища, висши училища и академии, използвани за учебен процес и научна дейност; за музеи, галерии, библиотеки и читалища, които не са отдадени под наем".

       Разходите за сметосъбиране и сметоизвозване за периода 01.11.2022 г. - 31.10.2023 г. по сключени договори са 4 258 776,30 лв. с ДДС. Към момента се обслужват всички населени места от общината, като честотата на извозване е, както следва: за град Плевен в жилищните квартали и районите на централната градска част - ежедневно; два пъти седмично е честотата на извозване за индустриалните зони и един път седмично за индивидуалните съдове за отпадъци на фирми и граждани. Извършва се дезинфекция на съдовете за отпадъци. Обслужват се също и обекти извън регулационните граници - в парк „Кайлъка“ и в местностите Стража и Текийски орман. Извозват се контейнери за сгур в зимните месеци и за строителни отпадъци от частични ремонти на домакинствата, почистват се и нерегламентираните сметища. В с. Буковлък кратността на обслужване на съдовете е 7 дни. В град Славяново и другите села от общината сметосъбирането се извършва през 10 дни. Обслужват се всички обекти, декларирали заплащане на такса битови отпадъци според количеството.

       Разходите за почистване по райони в Плевен - улици, обществени места, речни корита в регулацията на населените места от общината, паркове, включително част от парк „Кайлъка”, градинки, детски площадки и нерегламентирани замърсявания, са 736 828 лв. с ДДС. При периодичните проверки и сигнали се установяват и нерегламентирани замърсявания. Разходите за извършване на дейностите по почистването им са включени в тази сума и възлизат на 4 958 037 лв. с ДДС за посочения период

       През годината в сепариращата инсталация на Регионалната система са обработени общо 56 189 тона смесен битов отпадък от община Плевен. За компостиране са постъпили 3 260,975 тона зелени отпадъци и биоразградими отпадъци. Депонирани са 42 290,683 тона. Отделени за рециклиране са 12 101,801 тона отпадъци от пластмаса, хартия, картон, стъкло и метали.

Прогнозни разходи за дейностите през 2024 г.:

       Посочените прогнозни разходи за сметосъбиране и сметоизвозване през 2024 г. са 4 300 000 лв. с ДДС. Прогнозната стойност на дейността е обвързана със сключен договор през 2023 г. по реда на Закона за обществените поръчки. Изпълнителят на услугата обслужва по-голям брой съдове за отпадъци и обекти извън регулацията на гр. Плевен, както и всички нови обекти, които декларират заплащане на такса битови отпадъци според количеството.

       За почистване по райони в града - улици, обществени места, паркове, градинки, речни корита, детски площадки и нерегламентирани замърсявания, плюс трикратно миене през годината, заложените средства са съответно 5 000 000 лв. с ДДС.

       Записаните общо прогнозни приходи от такса битови отпадъци и възстановени отчисления от РИОСВ за 2024 г. са 8 400 000 лв. Общо разходите за същия период са 15 608 000 лв. Разликата между прогнозните приходи от такса битови отпадъци и разходите за поддържане чистотата на обществените територии, както и отчисленията по ЗУО ще бъдат за сметка на други местни приходи на Община Плевен.

Свалете в PDF