Заповед на кмета на Община Плевен за изменение на противоепидемичните мерки от 19 април 2021 г.

1901

       Кметът на Община Плевен Георг Спартански издаде Заповед № РД – 10-443/19.04.2021 г., с която, с цел ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на общината, нарежда следното:

         І. Считано от 19.04.2021 г., изменям раздел І от своя Заповед № РД-10-337/ 31.03.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-10-401/09.04.2021 г., както следва:

         1. В т. 4 думите „практически занятия и изпити“ се заменят с „практически занятия, обучения и изпити“.

         2. Точка 6 се изменя така:

         „6. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитни маски за лице от всички участници.“

         3. В т. 7 и т. 10 думите „не повече от 30 %“ се заменят с „не повече от 50 %“.        

         Настоящата заповед подлежи на обжалване пред АС-Плевен по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Община Плевен.

Свалете в PDF