ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ ОТ 12 АПРИЛ 2021 Г.

1831

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ ОТ 12 АПРИЛ 2021 Г.

       Кметът на Община Плевен Георг Спартански издаде Заповед № РД – 10-401/09.04.2021 г., с която, с цел ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на общината, нарежда следното:

І. Считано от 12.04.2021 г., изменям раздел І от своя Заповед № РД-10-337/ 31.03.2021 г., както следва:

         1. Текстът на точка 3 се изменя така: „Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда, с изключение на тези за деца до четвърти клас.“

         2. Точка 4 се допълва с ново изречение второ: „Изключение се допуска по отношение на присъствените занятия за деца до четвърти клас, както и по отношение на провеждането на практически занятия и изпити, които не могат да бъдат проведени от разстояние в електронна среда.“

         3. Точка 6 се допълва с ново изречение трето: „Конкурсите и изпитите се организират при използване на не повече от 30 % от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитни маски за лице от всички участници.“

         4. Точка 7 се изменя, както следва:

         „7.Провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) се допуска при използване на не повече от 30 % от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м, носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места (при провеждане на  концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви).“

         5. В т.16 числото „3“ се заменя с числото „8“.

         Настоящата заповед подлежи на обжалване пред АС-Плевен по реда на Административнопроцесуалния кодекс,в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Община Плевен.

Свалете в PDF