Заповед на кмета на Община Плевен във връзка с изменение на противоепидемичните мерки от 01 май 2021 г.

2025

Заповед на кмета на Община Плевен във връзка с изменение на противоепидемичните мерки от 01 май 2021 г.

       Кметът на Община Плевен Георг Спартански издаде Заповед № РД –10-503/29.04.2021 г., с която, с цел ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на общината, нарежда следното:

            І. На територията на община Плевен, считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г.:

            1. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда, с изключение на тези за деца до четвърти клас.

            2. Провеждането на присъствени групови занятия в езиковите центрове, образователните центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от физически юридически и физически лица се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

            3. Посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца се допускат при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещението и носене на защитни маски за лице от персонала.

            4. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитни маски за лице от всички участници.

       5. Провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство), се допуска при използване на не повече от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м, носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви).

       6. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер с присъствие на повече от 15 човека на територията на община Плевен.

       7. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика. Изключение от забраната се допуска по отношение на провеждане на спортни състезания на открито, на които се допуска публика, при заемане на 30 % от местата,  спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитни маски за лице.

       8. Посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове и плувни басейни и комплекси се допускат при използване на не повече от 50 % от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м.

       9. Преустановява се провеждането на пазара за покупко-продажба на моторни превозни средства на ул. „Цар Самуил” пред входа на стадион „Плевен”.

       10. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни  - Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни с увреждания, Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Център за обществена подкрепа и Център за ранна превенция на уврежданията и в резидентните социални услуги от затворен тип – центрове за настаняване от семеен тип, Дом за стари хора – с.Бохот, Защитено жилище и Кризисен център - се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

       11. Преустановява се дейността на клубовете на хората с увреждания и пенсионерите.

       12. Директорите на общинските предприятия и органите на управление на търговските дружества с общинско участие в капитала да организират спазването на всички въведени от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

       13. Изпълнителният директор на „Тибор“ ЕАД да създаде организация за еднопосочно движение на Пазара за плодове и зеленчуци и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитни маски за лице.

       14. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.

Заповедта може да прочетете в прикачения файл.

Свалете в PDF