Разписаха допълнителни противоепидемични мерки за Плевен заради разпространението на COVID-19

2917

Разписаха допълнителни противоепидемични мерки за Плевен заради разпространението на COVID-19

Нови противоепидемични мерки влизат в сила за територията на Плевен от утре, 11 март 2021 год. Те са разписани в Заповед на Директора на Регионална здравна инспекция – Плевен, която гласи:

Във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 и отчетена 14-дневна заболеваемост над 587.80 на 100 000 население за последните две седмици на територията област Плевен и решение на Областен кризисен щаб за борба с коронавирус, от 10.03.2021 г. се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на област Плевен, считано от 00:00 часа на 11.03.2021 г. до 01.04.2021 г.:

1.Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на гр. Плевен за учениците от пети до дванадесети клас, считано от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г.

2.Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи.

3.Преустановяват се присъствените групови занятия в езиковите центрове, образователните центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

4.За висшите учебни училища се прилага алгоритъм за присъственост, утвърден от ректора на съответното учебно заведение.

5.Дава се препоръка до кметовете на общините в област Плевен да направят мотивирано предложение до министъра на образованието за издаване на заповед в изпълнение на §1, ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за допълнение на Наредба №5/2006 г. за предучилищното образование, а именно „през учебната 2020/2021 г. децата, записани на задължително предучилищно образование в детска градина/училище в област, попадаща в червената зона, съобразно критериите на Министерство на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя, след писмено уведомяване на директора“ и издадена заповед от Министъра на образованието.

6.Носенето на защитни маски за лице в открити и закрити обекти с обществено ползване и предназначение е задължително. Забраната не се отнася за улици, площади, градини и паркове.

7.Преустановяват се посещенията на фитнес центровете, залите за групови занимания в тях и любителските спортни зали.

8.Преустановяват се посещенията в търговските центрове – МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях.

9.Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия /кина, музеи, галерии, сценични прояви, театри, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство и други/.

10.Не се допуска организирането и провеждането на събиране и тържества от частен характер /сватби, кръщенета, погребения и други/ с присъствието на повече от 10 човека.

11.Преустановяват се посещенията на малолетни и непълнолетни без да са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител, в ресторанти и снек барове.

12.Преустановява се работата след 22:00 часа на всички заведения за хранене и развлечения и питейните заведения на територията на област Плевен.

13.Всички заведения за хранене и развлечения /ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и снек барове/ осигуряват физическа дистанция от 1,5 м между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.

14.Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на закрито и открито /пазари, тържища, изложения, събори, празници, панаири и други/.

15.Собствениците на търговски комплекси и големите търговски вериги за хранителни и нехранителни стоки задължително осигуряват: пропускателен режим, съобразен с капацитета и търговската площ на обекта, недопускане на струпване на хора на касите и спазване на задължителна дистанция от 1,5 м, недопускане на клиенти на територията на обекта без защитна маска за лице и учестена дезинфекция.

16.Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

17.Намаляване гъстотата на лицата в обществения транспорт чрез увеличаване броя на използваните автобуси и тролейбуси.

18.Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ в област Плевен, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ, считано от 00:00 часа на 11.03.2021 г.

19.Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ в област Плевен, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

20.Забраняват се посещенията на външни лица в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни и хосписите. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

21.Въвеждане на засилен контрол от страна на всички компетентни структури /общини, ОД на МВР - Плевен, ОДБХ - Плевен, РЗИ - Плевен, Дирекция „Инспекция по труда“ - Плевен, РУО - Плевен и др./ в контролираните от тях обекти и дейности и създаване на организация за изпълнението на противоепидемичните мерки и контрола им.

Заповедта на Директора на РЗИ – Плевен може да прочетете в прикачения файл.

Файлове:

zapoved RZI10.03_.21_.pdf zapoved RZI10.03_.21_.pdf
Свалете в PDF