Публиката на спортни мероприятия ще е до 50 % от местата

1808

       Кметът на Община Плевен Георг Спартански издаде Заповед № РД-10-588/19.05.2021 г., с която се разрешава присъствието на публика на спортни мероприятия при заемане на до 50 % от местата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитни маски за лице.

       Със заповедта се нарежда следното:

       І. В Раздел І от Заповед № РД-10-503 от 29.04.2021 г., изменена със Заповед № РД-10-514 от 07.05.2021 г.:

       а) точка 1 се отменя, считано от 31.05.2021 г.;

       б) точка 7 се изменя така:

       „7. Допуска се провеждането на спортни състезания с публика при заемане на не повече от 50 % от местата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитни маски за лице.

       ІІ. Заповедта влиза в сила от 19.05.2021 г.

       IIІ.  Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Плевен.

       Заповедта подлежи на обжалване пред АС-Плевен по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Община Плевен. 

       Заповедта може да прочетете в прикачения файл.

Свалете в PDF