Организация на административните дейности в процеса на строителство във връзка с наложените ограничения по време на извънредното положение

1875

     Писмо от министъра на регионалното развитие и благоустройството с указания относно организацията на административните дейности в процеса на строителство по време на извънредното положение и приложимите срокове за обжалване на административни актове по Закона за устройство на територията (ЗУТ).

     В писмото е посочено, че всички услуги в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството и въвеждането в експлоатация на завършените строежи,  следва да се извършват при спазване на изискванията на ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и действащата нормативна уредба, съобразени с разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и неговотизменение обн., ДВ, бр. 34 от 9 април 2020г.

С текста на писмото можете да се запознаете в прикачения файл.

Свалете в PDF