Нередности при усвояване на средства

В изпълнение на правилата за прозрачност в Община Плевен е назначен служител по нередностите, който ще разгледа изпратената от Вас информация и сигнали за забелязани нередности*. 

Предоставените от Вас данни ще бъдат проверени и ще бъдат предприети съответните мерки. Конфиденциалността на информацията е гарантирана.

Вашата информация или сигнал за констатирани нередности можете да изпратите на електронен адрес: mayor@pleven.bg

Информацията, която ще предоставите ще се използва само за проучване на описаните от Вас нередности и в никакъв случай няма да бъде предоставяна на лица и организации извън пряко ангажираните с проверката на случая.

След получаване на Вашия сигнал, упълномощени да извършат проверката лица ще се свържат с Вас на посочените от Вас адрес и телефон. В случай, че сте представили неверни лични даннни и контактът с Вас не е възможен, сигналът ще се счита за неприет и няма да се разглежда.

* Нередност, засягаща финансовите интереси на Европейските общности, по смисъла Регламент на Съвета № 2988/95 и ЗФУКПС е всяко нарушение на правото на Общността в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях или посредством намаляването или загубата на приходи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.
Определенията на нередност по чл. 1, ал. 2 от Регламент на Съвета 2988/95 (ЕО, Евроатом) и измама по чл. 1 от Конвенцията за защита финансовите интереси на Европейските общности са транспонирани в българското законодателство. Легалните дефиниции са в т. 6 (измама) и т.7 (нередност) от § 1 на Допълнителните разпоредби на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС, Обн., ДВ, бр. 21 от 10.03.2006 г.).