Раздел ІІІ - Съвместни проекти на Община Плевен с културни институти и различни обществени и творчески организации на проектен принцип

3929