Правилник за кандидатстване по раздел III от Културен календар 2017 г.

1837

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА  СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

            Чл. 1.  С този Правилник се определят условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Плевен за реализиране на културни проекти на територията на Община Плевен, които се организират от организации и артисти на свободна практика, съгласно Решение № 024/21.12.2015 г. на Общински съвет - Плевен.

            Чл. 2. Предоставянето на финансови средства има за цел да подкрепи и стимулира създаването на културен продукт и реализирането на културни събития на територията на Община Плевен за развитие на културата, с оглед изпълнение на следните задачи:

1. подпомагане на културни организации, по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза и с предмет на дейност в сферата на културата или на организации по смисъла на Закона за народните читалища със седалище и адрес на управление на територията на Община Плевен, както и на индивидуални професионални творци, осъществяващи своята дейност на територията на Община Плевен, в създаването и разпространението на произведения от различните видове изкуства

 2. насърчаване развитието на конкурентноспособен културен продукт чрез равнопоставеност на различните субекти, прозрачност и конкурсно начало;

3. стимулиране развитието на гражданската инициатива в областта на културата и изкуството;

4. стимулиране въвеждането на иновативни практики в създаването и разпространението на културния продукт;

5. стимулиране въвеждането на съвременни образователни практики, насочени към развитието на аудитории в областта на културата;

6. насърчаване международните контакти и обмен в областта на културата и изкуството, на територията на Община Плевен.

Чл. 3. Годишният размер на средствата за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата се определя и приема ежегодно от Общински съвет с бюджета на Община Плевен. Финансовите средства се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на този Правилник, като до участие се допускат проекти, допринасящи за осъществяване на една и/или няколко от следните цели:

1. създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата;

2. промотиране на културни продукти;

3. образователни и обучителни инициативи в областта на изкуството и културата;

4. проекти, представляващи или използващи експериментални форми в изкуствата;

5. артистични проекти в нестандартни пространства или иновативна интерпретация на познати такива;

6. културен обмен на национално и международно ниво на територията на Община Плевен.

 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 4. По реда на този Правилник, Община Плевен подпомага осъществяването на културни проекти, които отговарят на следните условия:

1. Ще се представят за първи път на територията на Община Плевен.

2. Организаторът е културна организация по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата или индивидуален артист на свободна практика,  развиващ  културна дейност на територията на Община Плевен.

3. Организаторът участва в реализирането на проекта с не по-малко от 30% от стойността му, с изключение на случаите, когато спечелилият проект е на културна организация, втора степен разпоредител с бюджетни средства в системата на Община Плевен.

4. Предоставените от общината средства ще се разходват за:

а. възнаграждения на екипи по реализацията на проекта;

б. изработване на рекламни и информационни материали;

в. административни разходи, но не повече от 5% от общия бюджет на проекта;

г. транспортни и командировъчни разходи;

д. наем на зали и оборудване;

е. други, присъщи за реализацията на проекта разходи.

Чл. 5. (1) До участие не се допускат проекти, подадени от лица, които:

1. са в ликвидация или са в производство по несъстоятелност;

2. имат финансови задължения към държавата или Община Плевен, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване на задълженията;

3. са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността, освен ако са реабилитирани;

4. са подпомагани за същия проект по други програми на Общината и/или друг финансиращ орган, освен в случаите на мултиплицирани издания на мащабни проекти;

5. не са изпълнили условия по предходно финансиране.

(2) Изискванията по ал.1, т. 3 се отнасят и за лицата, представляващи кандидатстващата организация.

Чл. 6. По реда на този Правилник не се финансират дейности, свързани с:

1. индивидуални проекти за обучение и специализация;

2. закупуване на дълготрайни материални активи и оборудване, които не са необходими за пряката реализация на проекта;

3. данъци и такси извън пряко възникналите от дейностите по проекта;
4. банкови такси и разходи, свързани с гаранции;

5. разходи, извършени преди сключването на договора за реализацията на проекта.

6.  проекти, генериращи приходи;

7. организации и индивидуални творци, неотчели предходни финансирани проекти, съгласно Правилника.

Чл. 7. (1) Размерът на финансовото подпомагане за проект е не повече от 70 % от общата му стойност, с изключение на случаите, посочени в чл.4, т.3.

(2) Размерът на финансовото подпомагане от страна на Община Плевен не може да надвишава 5 000 лв.

Чл. 8. Всяка организация или индивидуален артист могат да кандидатстват с до два проекта в една сесия, от които може да бъде съфинансиран само един.

 

ІІІ. ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ

 

Чл. 9. Организационно - административното обслужване на Програмата за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен се извършва от отдел „Култура” при Община Плевен.

Чл. 10. Лицата, желаещи да получат финансови средства от Община Плевен по реда на този правилник, подават следните документи, на електронен и хартиен носител:

1. Заявление за кандидатстване по образец до Кмета на Община Плевен и попълнен образец на Бюджет на проекта;

2. Доказателства, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 4, т. 2 от настоящия Правилник;

3. Декларация и други документи, удостоверяващи осигурено съфинансиране, в случай, че има такова;

4. Декларация, удостоверяваща липсата на обстоятелства по чл. 5 ал.1;

5. Писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на изкуствата и културата, в случай, че има такива;

6. Допълнителна информация по проекта, за която не е предвидено място във Формуляра за кандидатстване;

7. Други документи, по преценка на кандидата.

Чл. 11. Документите за кандидатстване се подават в Центъра за административно обслужване на гражданите на Община Плевен.

Чл. 12. Сесиите за приемане на проекти се осъществяват, както следва:

1. Сесия 1: Краен срок за подаване на документи – 28 февруари. Краен срок за разглеждане на предложенията – 20 март. Срок за изпълнение на проектите – 31 юли.

2. Сесия 2: Краен срок за подаване на документи – 31 май. Краен срок за разглеждане на предложенията – 20 юни. Срок за изпълнение на проектите – 15 декември.

Чл. 13. Орган на управление на целевите средства е ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ.

Чл. 14. (1) Експертната комисия се състои от 13 члена и се назначава със заповед на Кмета на Община Плевен. 

(2) Десет от членовете на комисията са постоянни за календарната година, а трима от членовете са външни консултанти и/или експерти и се избират за всяка отделна сесия по чл. 12 от настоящия правилник.

(3) В състава на експертната комисия се включват:

1. Петима общински съветника;

2. Петима представители, излъчени от Общинска администрация на Община Плевен;

3. Двама външни консултанти - представители на творчески съюзи, правителствени организации или професионални творци на свободна практика от Община Плевен.

 (4) Външните консултанти и експерти в комисията се назначават по предложение на постоянните членове на Експертната комисия.

(5) Постоянният състав на експертната комисия оповестява изборът на външни консултанти и експерти при обявяване на всяка проектна сесия.

(6) По предложение на Експертната комисия Кметът може да назначи допълнителни експерти за оценка на специфични области в проектните предложения.

(7) Поканените за участие в комисията експерти нямат право да участват с проект в сесията, която оценяват.

(8) Поканените външни експерти не могат да бъдат членове на комисията в две или повече последователни сесии.

Чл. 15. (1) Членове на експертната комисията и привлечените външни експерти за оценка на проектите не могат да бъдат следните лица:

1. съдружници, членове на управителни или контролни органи на юридически лица, подали документи за участие в процедурата;

2. свързани лица или такива, които имат родствени отношения по права или съребрена линия;

3. при които е налице конфликт на интереси.

(2) За наличието или липсата на обстоятелства по ал.1 членовете на експертната комисията подписват декларация след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, в случай, че настъпи промяна в декларираните обстоятелства.

(3) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

Чл.16. (1) Експертната комисия:

1. заседава при кворум 2/3 от общия състав на комисията и взема решения с обикновено мнозинство.

2. взема решения с обикновено мнозинство по всички други възникнали, но нерешени в настоящия Правилник въпроси;

3.  при констатация на липсващи документи, Комисията има право да изиска от кандидата отстраняване на съответните липси в определен от нея срок;

4. при необходимост от уточнение или коментар по параметрите на кандидатстващ по програмата проект, Експертната комисия може да изиска среща с ръководителя или упълномощен представител на проекта в рамките на 5 работни дни след заседанието на комисията.

Чл. 17. (1) Класирането на проектите се извършва в срок до 20 дни след крайния срок за подаване на проектите.

(2) Класирането на проектите се извършва съгласно одобрената и обявена методика за оценяване на проектите.

Чл. 18. (1) Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение на база критериите, приети с този Правилник.

(2) В Протокола се отразява резултатът от извършената оценка, критериите за класирането на предложените проекти, както и мотивите за корекции или редукции на бюджетите на проектите, когато такива са извършвани.

(3) В протокола задължително се описва редът на извършването на оценката, мотивите за класирането на проектите и списъкът на одобрените проекти.

(4) Протоколът се подписва от всички членове на Експертната комисия.

Чл. 19. В срок до 3 дни от заседанието, комисията представя на Кмета на Община Плевен протокола с класирането на проектните предложения.

Чл. 20. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на страницата на Община Плевен.

Чл. 21. В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, всеки кандидат може да се запознае с Таблицата за оценка на своето проектно предложение и/или становището на комисията по своето проектно предложение.

Чл. 22. В срок до 10 дни след обявяването на резултатите, Кметът на Община Плевен сключва договори с организациите или артистите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по програмата.

 

 ІV. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА

Чл. 23. Оценката на проектните предложения се извършва по следните критерии:
 

КРИТЕРИИ
 

Максимален брой точки 

 

Технически критерии
 

 
 

Организационна и техническа обезпеченост /човешки ресурс, техника, инфраструктура и др./
 

 5
 

Постижимост на поставените цели
 

10
 

План за реализация на проекта
 

 5
 

Художествени критерии
 

 
 

Оригинална творческа концепция и художествена стойност
 

10
 

Достъпност и прогнозируем интерес
 

20
 

 

                                                                                   

Чл. 24. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблицата с критерии, като максималният брой точки за един проект може да бъде 50. За одобрен да се счита проект, получил минимум 60% от максималния брой точки.

Чл. 25. Общата сума за финансиране на проекти, утвърдена с бюджета на Община Плевен за текущата година, се разпределя от експертната комисия по реда на класирането на проектите, съобразно  заявените от кандидатите бюджети.

Чл. 26. Община Плевен превежда по сметката на одобрените кандидати 70% от одобрената за финансиране сума до 20 дни след подписване на договорите за финансиране и останалите 30%  от одобрената за финансиране сума се превежда в срок от 20 дни след успешното приключване на проекта.

Чл. 27. Всяка организация, която е одобрена за финансиране е задължена да отпечата логото на Община Плевен във всички рекламни материали по проекта и да изпише „Проектът е финансиран със съдействието на Община Плевен”.

 

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ

 

Чл. 28. Условията за финансово подпомагане от Община Плевен по реда на този Правилник и тяхното отчитане се уреждат с договор.

Чл.29. Получателят на финансирането:

1.отговаря за цялостното изпълнение на проекта;

2. отговаря за добросъвестното изпълнение и незабавно информира Председателя на Експертната комисия за възникнали злоупотреби и/или съществени промени на проектното предложение;

3. по ясен начин указва, че финансирането на проекта се осъществява с подкрепата на Община Плевен;

4. участва в приемането на дейностите по проекта;

5. съдейства за извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта.

Чл. 30. Експертната комисия осъществява качествен контрол върху реализацията на финансираните проекти като попълва бланка за оценка на проекта в срок от 1 месец след неговата реализация.

Чл. 31. (1) Финансираната по реда на настоящия Правилник организация или индивидуален артист се задължава да предостави Съдържателен отчет и Финансов отчет по проекта в рамките на 5 работни дни след неговото приключване.

(2) Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта /посетеност, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание се прибавя и илюстративен материал /фотографии, видео, статии в медии и др./

(3) Финансовият отчет включва опис на направените разходи по пера, съгласно перата в бюджета на проектното предложение. Към описа се прилагат копия от всички разходни документи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение.

Чл. 32. Организациите или артистите, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред Община Плевен целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Чл. 33. (1) Община Плевен упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършва проверка на място, по всяко време от изпълнението на проекта.

(2) Лица, които са използвали финансовите средства не по предназначение, са длъжни да ги възстановят в пълен размер.

Чл. 34. Изпълнителите на проекта са длъжни да съхраняват документацията за срок от пет години след приключване на изпълнението на проекта.
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§2. Този Правилник е приет с Решение №100/26.02.2016 г. на Общински съвет – Плевен, изм. с Решение №456/26.01.2017 г. на Общински съвет – Плевен.

 

 

Мартин Митев,

Председател на Общински съвет – Плевен