Предизвестие за прекратяване изх.№ ДИР-164/12.07.2016 г. до концесионера *„ *Актис 10 ” ООД

3183

Предизвестие за прекратяване изх.№ ДИР-164/12.07.2016 г. до концесионера *„ *Актис 10 ” ООД, 

със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр.Плевен 5800, Община
Плевен, ул. ”Алеко Константинов” №5, ет.1, ап.2, представлявано от Калин
Стефанов Цветков – управител