Концесия: „Извършване на търговска дейност в обект за отдих и развлечения в парк Гривица – с. Гривица“

1977

                                                          

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ

(НАЦИОНАЛНО ОБЯВЛЕНИЕ)

за концесия без трансграничен интерес по чл. 50, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал. 2, т. 3 от Закона за концесиите и Приложение № 8 към чл. 75, ал. 2 от Закона за концесиите

Раздел I. Информация за концедента, наименование и адрес:

1.1. Вид на концедента:

Кмет на община

1.2. Наименование на концедента:

Община Плевен

1.3. Адрес на концедента:

Град/село:

гр. Плевен

код по NUTS:

BG314 | Плевен

Пощенски код:

5800

Улица/номер:

Пл. Възраждане №2

Електронна поща:

  mayor@pleven.bg

Интернет страница:

     www.pleven.bg

Телефон:

064/881310

Факс:

064 844 230

 

1.4. Служба, от която може да се получи допълнителна информация:

Наименование: Община Плевен

Град/село:

гр. Плевен

код по NUTS:

BG314 | Плевен

Пощенски код:

5800

Улица/номер:

Пл. Възраждане №2

Електронна поща:

 mayor@pleven.bg

Интернет страница:

  www.pleven.bg

Телефон:

064/881310

Факс:

064 844 230

 

1.5. Средства за комуникация. Обменът на информация от концедента и комисията за провеждане на процедурата за определяне на концесионер с икономическите оператори при провеждането на процедурата се осъществява чрез:

Електронна поща - mayor@pleven.bg

Пощенска услуга

Връчване чрез подпис

1.6. Изисквания и условия, свързани с използването на електронни средства за комуникация:

Няма въведени данни.

Раздел II. Документация за концесията:

2.1. Документацията за концесията е достъпна чрез неограничен и пълен пряк безплатен достъп на интернет адрес: http//www.nkr.government.bg:

Да

2.2. Документацията за концесията е достъпна чрез неограничен и пълен пряк безплатен достъп и на интернет адрес:

www. pleven.bg

2.3. Достъпът до част от документацията за концесията е ограничен поради наличие на Няма въведени данни.

2.4. Достъп до заличената част от документацията за концесията може да се получи на адрес

Няма въведени данни.

2.5. Достъп до заличената част от документацията за концесията може да се получи по следния начин

Няма въведени данни.

Раздел III. Наименование на концесията:

„Извършване на търговска дейност в обект за отдих и развлечения в парк  Гривица – с. Гривица“

Раздел IV. Предмет и обект на концесията:

4.1. Предмет на концесията

Концесия за ползване
Концесията включва възлагане на строителство по чл.7, ал.2, т.3 от Закона за концесиите:

Не

4.1.1. Концесия за социални или други специфични услуги по приложение № 3 от Закона за концесиите

Няма въведени данни.

4.1.2. Запазена концесия

Няма въведени данни.

4.1.3. Концесия с класифицирана информация

Няма въведени данни.

4.2. Кратко описание на предмета на концесията

Подобряване на услугите в областта на туризма, спорта и развлеченията в района на с. Гривица и гр. Плевен чрез предоставяне на обект за отдих и развлечения на икономически оператор. Реализиране на инвестиционна програма, с която да се осигури поддържането на обекта в експлоатационна годност. Подобряване на качеството на предлаганата услуга и задоволяване на потребността на населението от водни атракциони.

4.3. Основен CPV Код

Няма въведени данни.

4.4. Допълнителен CPV Код

Няма въведени данни.

4.5. Основно място на изпълнение на концесията:

Област: Плевен, Община: Плевен, Населено място:: с. Гривица,

код по NUTS:: BG314 | Плевен

4.6. Обект на концесията

4.6.1. Местонахождение:

Област: Плевен, Община: Плевен, Населено място:: с. Гривица,

код по NUTS:: BG314 | Плевен

Други данни:

Документи, индивидуализиращи обекта на концесията: Част от имота, обект на концесията е публична общинска собственост, съгласно АОС №42647/19.07.2018 г. вписан вх. рег. №7998/24.07.2018 г., акт №48, том 19, на Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Плевен и скица №15-422318/26.06.2018 г. на СГКК – гр. Плевен.

4.6.2. Описание:

Част от имот, обект на концесията е публична общинска собственост, съгласно АОС №42647/19.07.2018 г. В обхвата на частта от имота с площ 13 733 кв.м.,  попадат изградени два плувни басейни с прилежащата към тях инфраструктура и терен за къмпинг. Къмпинга ще бъде разположен върху площ от 3143 кв.м. северно от мотела.

4.6.3. Концесионна територия:

Описание на концесионната територия:

Територията на поземления имот, която се предоставя на концесия е площ от 13 733 (тринадесет хиляди седемстотин тридесет и три) кв.м,  и представлява територия в която попадат изградени два плувни басейни с прилежащата към тях инфраструктура и терен за къмпинг. Терена за къмпингът е с площ от 3 143 кв.м от 13 733 кв.м.

4.6.4. Принадлежности:

Няма въведени данни.

Описание на принадлежностите:

Няма въведени данни.

Раздел V. Прогнозна стойност на концесията:

5.1. Прогнозна стойност(BGN):

Няма въведени данни.

Раздел VI. Срок на концесията:

6.1. Максимален срок на концесията, без допустимите удължавания (в месеци):

300 месеца

6.2. Прогнозен общ срок на всички допустими удължавания на срока на концесията (в месеци): Няма въведени данни.

 

Раздел VII. Начална и крайна дата на концесията (прогнозни):

7.1. Начална дата: 20.06.2020 г.

7.2. Крайна дата: 20.06.2045 г.

 

Раздел VIII. Условия за осъществяване (изпълнение) на концесията, определени в зависимост от предмета и обекта, от особеностите на концесията и от вида и характеристиките на предоставяните услуги:

8.1. Обстоятелствата от фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс – когато такива се предвиждат:

Не

8.2. Приложими задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото законодателство, установени с националното законодателство, правото на Европейския съюз, колективни споразумения или с международните конвенции в социалната област и в областта на околната среда по приложение №5 към чл.60, ал.2, т.4, б. „б“ от Закона за концесиите:

Да

8.3. Задължения, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, живота и здравето на гражданите, околната среда, защитените територии, зони и обекти и обществения ред:

Да

8.4. Задължения за застраховане на обекта на концесията:

Да

8.5. Прогнозната цена на основните услуги, включени в предмета на концесията:

Няма въведени данни

8.5.1. Услуга: ………………….; CPV код: ……………….

Прогнозна цена (BGN без ДДС): ………. лв.

8.6. Други условия за осъществяване(изпълнение) на концесията:

1.  за участника и за посочените от него подизпълнители и трети лица не е налице основание за изключване по чл. 60, ал. 2 от ЗК;

2.    участникът отговаря на условията за участие в процедурата, наричани „условия за участие";

3.    офертата на участника отговаря на минималните изисквания към офертите;

4. концедентът е приложил критериите за възлагане.

8.7. Концесионният договор ще се сключи с публично-частно дружество:

Няма въведени данни

8.8. Условия за осъществяване на концесията от публично-частно дружество:

8.8.1. Размер на дела на публичния и на частния съдружник в капитала на публично-частното дружество:

Няма въведени данни.

8.8.2. Вид и размер на вноските, с които публичният и частният съдружник участват в капитала:

Няма въведени данни.

8.8.3. Непарична вноска, с която публичният съдружник участва в капитала, когато такава е предвидена:

Няма въведени данни.

8.8.4. Условия за финансиране дейността на дружеството:

Няма въведени данни.

8.8.5. Ред за уведомяване на публичния съдружник при промяна на контрола на частния съдружник и последиците от промяната:

Няма въведени данни.

Раздел IX. Обстоятелства от фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс, когато такива се предвиждат:

Няма въведени данни.

Раздел X. Основни права и задължения по концесионния договор:

10.1. Произтичащи от екологичното, социалното и трудовото право, установени с националното законодателство, правото на Европейския съюз, колективни споразумения или с международните конвенции в социалната област и в областта на околната среда по приложение №5 :

  • 10.1.1. Концесионерът се задължава да не допуска нарушения, свързани с екологичното, социалното и трудовото право, установени с националното законодателство, правото на Европейския съюз, колективни споразумения или с международни конвенции в социалната област и в областта на околната среда по приложение №5. При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната среда, съгласно изискванията на действащото законодателство.

10.2. Свързани с националната сигурност и отбраната на страната, живота и здравето на гражданите, околната среда, защитените територии, зони и обекти и обществения ред – когато е приложимо

  • 10.2.1. Концесията се осъществява при условията на Закона за концесиите и в съответствие с действащите нормативни актове и установените с тях технически и технологични изисквания, както и на изискванията, определени от компетентните държавни органи, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и на обществения ред, регулиращи дейностите по експлоатация на обекта на концесия. При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва всички нормативни изисквания, относно опазване на човешкото здраве, околната среда, защитените територии, зони и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред, както и в други случаи, определени със закон, съгласно действащото законодателство и наредбите на Общински съвет – Плевен. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, както и в други случаи, определени със закон; Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания и предписания на компетентните органи, свързани с националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред.

10.3. За застраховане на обекта на концесията:

  • 10.3.1. Концесионерът се задължава да застрахова ежегодно за своя сметка, върху стойността на обекта, за срока на концесията и в полза на концедента обекта на концесия, като застраховката следва да покрива най-малко следните застрахователни събития: пожар, природни бедствия /земетресение, наводнение/, злоумишлено унищожаване и повреждане, в т.ч. и за всички възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо поддържане и ремонт; Да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които могат да унищожат, увредят или да доведат до промяна площта и качеството на имота, или да увредят околната среда;

Раздел XI. Условия относно възлагането от концесионера на договори за подизпълнение:

При техническата поддръжка и експлоатацията на обекта, предмет на концесионирането, концесионерът има право с договор за подизпълнение да възлага на посочено в заявлението или на избрано след сключване на концесионния договор лице изпълнението на конкретно определени дейности по предмета на концесията. Договор за подизпълнение може да се сключи само с лице, за което не е налице основание за изключване и което отговаря на приложимите условия за участие. Концесионерът може да сключва договори за подизпълнение за дела от концесията и за видовете дейности от нейния предмет, които е посочил в заявлението към офертата си. Посочените от участника подизпълнители също декларират отсъствието на основания за изключване.

Раздел XII. Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесията под наем:

12.1. Обектът на концесията може да се отдава под наем от концесионера:

Няма въведени данни.

12.2. Условията за отдаване на обекта на концесията под наем са:

Няма въведени данни.

Раздел XIII. Вид, размер и начин на предоставяне на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор. Други обезпечения:

13.1. Гаранции за изпълнение на задълженията:

  • 13.1.1. Гаранция Парична гаранция за изпълнение на концесионния договор в размер на 3 000  /три хиляди/ лева без ДДС, която се внася по сметка на концедента преди подписване на концесионния договор и се поддържа от концесионера в този размер през целия период на концесията.; Размер (BGN) 3000 лв.; Условия за предоставяне; В случай на неспазване на сроковете за заплащане на годишното концесионно възнаграждение, дължимото от концесионера плащане се прихваща от концедента от паричната гаранция, като в тези случаи концесионерът дължи довнасяне или внасяне на нова гаранция в едномесечен срок от уведомяването му; От паричната гаранция концедентът има право да прихване начислените и дължими законови лихви за забава в плащанията; При прекратяване на концесионния договор от страна на концедента, без вина на концесионера, гаранцията се възстановява на концесионера. При прекратяване на концесионния договор от страна на концедента, по вина на концесионера, гаранцията остава в полза на концедента. При прекратяване на концесионния договор едностранно от концесионера, без виновност за страните, гаранцията не се възстановява на концесионера. При прекратяване на концесионния договор, поради изтичане срока на концесията, гаранцията се възстановява на концесионера, съобразно срока за предаване на обекта на концесия, който е тридесет дни, считано от датата на прекратяването. Концедентът не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

13.2. Други обезпечения:

  • 13.2.1. При забавено изпълнение на задължението за плащане на годишното концесионно възнаграждение по договора за концесия след датата на падежа, концесионерът дължи на концедента годишното концесионно възнаграждение, увеличено с лихва за забава в размер на законната лихва, установена за страната за времето на забавата.
  • При забавено изпълнение на задължението за плащане на годишното концесионно възнаграждение по договора за концесия повече от 60 (шестдесет) дни от датата на падежа, концесионерът дължи на концедента дължимото годишно концесионно възнаграждение, лихвата за времето на забавата и неустойка в размер на 0,1 % на ден върху стойността на дължимата, но неизплатена част от годишното концесионно възнаграждение за периода, надвишаващ срока на забавата, но не повече от 10% от размера на годишното концесионно възнаграждение.
  • При неплащане на едно годишно концесионно възнаграждение след датата на падежа от страна на концесионера, концедентът има право да прекрати едностранно договора за концесия. При частично плащане на годишното концесионно възнаграждение, концесионерът дължи лихви и неустойки, изчислени върху размера на неизплатената вноска. В случай на пълно неизпълнение или забавено, неточно и/или непълно изпълнение на всяко друго задължение по договора за концесия от страна на концедента, последният дължи на концесионера обезщетение за действително претърпените вреди и пропуснати ползи. В случай на неизпълнение от страна на концедента на задължения по договора, концесионерът има право да прекрати едностранно договора за концесия с едномесечно писмено предизвестие. В този случай концесионерът има право да получи от концедента неустойка в размер на едно годишно концесионно възнаграждение и обезщетение за всички инвестиции направени от концесионера в обекта на концесията до този момент. Концедентът има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сумата от Гаранцията за изпълнение от договора, като уведоми писмено Концесионера за това. Плащането на неустойките, уговорени в концесионния договор, не ограничава правото на изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

Раздел XIV. Размер, формат и условия за предоставяне на концесионното възнаграждение, без ДДС:

14.1. Еднократно концесионно възнаграждение, дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор: Не

14.1.1. Размер (BGN): Няма въведени данни

14.1.2. Срок за плащане: Няма въведени данни. дни, считано от Няма въведени данни. 14.1.3. Условия за плащане: Първото концесионно възнаграждение се заплаща до 30-то число на месеца, следващ месеца на сключване на концесионния договор и се дължи пропорционално за периода от време до края на текущата година.  

 

14.2. Минимално годишно концесионно възнаграждение: Да

14.2.1. Размер(BGN): 3000,00 лв. без включен ДДС.

14.2.2. Срок за плащане: Всяка следваща година от срока на концесията годишното концесионно възнаграждение се заплаща до 31.03 на съответната година. Заплаща се по банков път по сметката на Концедента – Община Плевен BIC: BGUSBGSF, IBAN: BG85BGUS91608404113900, Вид плащане 445700, При банка: „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД – офис Плевен

 

14.2.3. Условия за плащане за срока на концесията: Няма въведени данни.

14.3. Максимален гратисен период, през който концесионерът се освобождава от концесионното възнаграждение: Не

14.3.1. Срок на гратисния период: Няма въведени данни.

14.3.2. Условия за гратисния период: Няма въведени данни.

14.4. Ред за плащане (предоставяне) на концесионното възнаграждение:

Първото концесионно възнаграждение се заплаща до 30-то число на месеца, следващ месеца на сключване на концесионния договор и се дължи пропорционално за периода от време до края на текущата година. За всяка следваща година от срока на концесията годишното концесионно възнаграждение се заплаща до 31.03 на съответната година.

Раздел XV. Плащания от концедента, определени в документацията за концесията:

Не

Раздел XVI. Други изисквания, свързани с предмета или обекта на концесията, които не са нормативно определени:

Няма въведени данни.

Раздел XVII. Информация за процедурата за възлагане на концесията:

17.1. Вид процедура: Открита процедура

17.2. Срокове относно заявленията и офертите:

17.2.1. Срок за получаване на заявленията и офертите:

17.2.1.1. Дата: 29.05.2020 г.

17.2.1.2. Час: 16 ч.

17.2.1.3. Място (адрес): Oбласт: Плевен, Oбщина: Плевен, Населено място: гр. Плевен, пощенски код: 5800, код по NUTS: BG314 | Плевен, адрес: пл. Възраждане №2, Център за информация и услуги на гражданите.

17.2.2. Срок за отваряне на офертите:

17.2.2.1. Дата: 10.06.2020 г.

17.2.2.2. Час: 11.00 ч.

17.2.2.3. Място (адрес): Oбласт: Плевен, Oбщина: Плевен, Населено място: гр. Плевен, пощенски код: 5800, код по NUTS: BG314 | Плевен, адрес: пл. Възраждане № 2

17.3. Минимални изисквания към офертите:

Офертата на участниците се състои от две части заявление и оферта. Всяка от частите на офертата се изготвя по образец, съдържащ се в документацията за концесията, и се подписва от лицето, което представлява участника. Концедентът няма да приема варианти на офертата. Документите за участие в процедурата се приемат на български език. В случай на представяне на документи на друг език, същите следва да бъдат придружени с официални преводи на български език, заверени от заклет преводач. Участниците подават оферта за участие, окомплектована по следния начин: В отделен запечатан непрозрачен плик №1 с надпис „Заявление” с посочване наименованието на концесията, името, съответно наименованието, адрес и електронен адрес на участника, се поставя надлежно попълнен на електронен носител образец на „Заявление” – приложение №1, заедно с приложените към него образци на документи, посочени в глава V от документацията. В отделен запечатан непрозрачен плик №2 с надпис „Предложение” с посочване наименованието на концесията, името, съответно наименованието, адрес и електронен адрес на участника, се поставя надлежно попълнен на електронен носител образец на Предложението – Приложение №7, заедно с приложените към него образци на документи. В отделен запечатан непрозрачен плик №3 с надпис „Обвързващо предложение” с посочване наименованието на концесията, името, съответно наименованието, адрес и електронен адрес на участника, се поставя надлежно попълнен на хартиен носител Образец на Обвързващото предложение – Приложение №6 заедно с приложените към него образци на документи. Така оформените пликове №1, №2 и №3 се поставят в един общ плик с надпис „Заявление и оферта” с посочване на наименованието на концесията, името, съответно наименованието, адрес и електронен адрес на участника. Образците на ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ПОДПИШАТ С ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС и ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ, се сканират във формат jpg или pdf. Получените файлове се подписват с електронен подпис и записват на електронен носител (например CD/DVD). Документите, които се включват в електронния носител са на езика на тяхното издаване и в превод на български език. При несъответствие между текстовете за верен се приема този в превод на български език.

      Поемане от концесионера на правата и задълженията по техническата експлоатация на обекта, посочен в т.1 от настоящия раздел.

      Концесионерът да предложи годишно концесионно възнаграждение не по-ниско от определеният в концесионните анализи размер от  3000 лв., без ДДС.

      Инвестиционното предложение да осигурява нормални и съобразени с действащото законодателство:

- условия за експлоатация и поддържане на обекта;

- условия и възможности за организиране на туристически и спортни дейности и мероприятия

- спазване на екологичните норми съобразно законодателството

 

17.4. Условия за участие в процедурата, когато такива се предвиждат съгласно чл. 61 и чл. 64 от Закона за концесиите:

Няма въведени данни.

17.4.1. Като условие за участие в процедурата се определят изискванията по отношение на професионалните и техническите способности на икономическите оператори.

17.5. Изисквания към професионалните или техническите способности на икономическите оператори и/или към тяхното финансово и икономическо състояние, определени съгласно чл.62 от Закона за концесиите:

 

17.5.1. Професионални способности                              Документи за доказване

                                                                                  на изискваното минимално ниво

 

 

 

Няма въведени данни.

 

 

 

 

 

 

17.5.2. Технически способности

 

Минимално ниво за изпълнение на изискванията

 

 

Няма въведени данни.

 

 

 

17.5.3. Финансово и икономическо състояние

 

Минимално ниво за изпълнение на изискванията

Документи за доказване на изискваното минимално ниво

Няма въведени данни.

 

17.6. Критерии за възлагане и тяхната относителна тежест

 

Критерий

Относителна тежест на критерия в оценката на офертите

17.6.1.

Предложение за стойност на годишното концесионно възнаграждение.

Показател, оценяващ предложената стойност на годишното концесионно възнаграждение  – с относителна тежест 80 %.

17.6.2.

Техническо предложение

 

Средно годишен брой лица, на които участникът може да предложи отдих и развлечения в обекта на концесията“  – с относителна тежест 20 %.

 

 

 

 

Раздел XVIII. Информация относно обжалване на процедурата за възлагане на концесията:

18.1. Информация за органа, който отговаря за производството по обжалване: Комисия за защита на конкуренцията

Държава:

България

Пощенски код:

1000

Населено място:

гр. София

Адрес:

Бул. "Витоша" № 18

Интернет страница:

http://www.cpc.bg

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Телефон:

+359 29356222

Факс:

+359 29807315

 

 

18.2. Информация за службата, от която може да бъде получена информация относно сроковете за подаване на жалби

Град/село:

гр. Плевен

код по NUTS:

BG314 | Плевен

Пощенски код:

5800

Улица/номер:

Пл. Възраждане №2

Електронна поща:

mayor@pleven.bg

Телефон:

064 881 310

Факс:

064/822 414

 

 

18.3. Средства за комуникация във връзка с обжалването:

18.3.1. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до концедента чрез някое от следните средства:

Електронна поща - mayor@pleven.bg

Пощенска услуга

18.3.2. Връчване на съобщения и призовки във връзка с разглеждане на жалбата от Комисията за защита на конкуренцията се извършва чрез:

Електронни средства, чрез електронния адрес (електронната поща), посочен в т.18.1

18.4. Краен срок за подаване на жалба:

14 дни

18.5. Друга информация, свързана с подаването на жалбата:

Няма въведени данни.

Раздел XIX. Информация дали концесията е свързана с проект и/или програма, финансирана със средства на Европейския съюз:

Няма въведени данни.

Информация за проекта:

Няма въведени данни.

Раздел XX. Номер и дата на решението, с което е одобрено обявлението:

№: РД 10-447

Дата: 23.04.2020 г.

Раздел XXI. Друга информация от значение за концесията:

Няма въведени данни.

Раздел XXII. Дата на изпращане към "Държавен вестник":

Дата:29.04.2020 г.