До концесионера „Актис 10 ” ООД. Писмо с изх. № ДИР-164 от 22.11.2016г.

3108