Концесии

Предизвестие за прекратяване изх.№ ДИР-164/12.07.2016 г. до концесионера *„ *Актис 10 ” ООД

1395

Предизвестие за прекратяване изх.№ ДИР-164/12.07.2016 г. до концесионера *„ *Актис 10 ” ООД,  със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр.Плевен 5800, Община Плевен, ул. ”Алеко Константинов” №5, ет.1, ап.2, представлявано…

Съобщение с. Бръшляница, местността „Байнова могила” и с.Върбица, местността ”Алявото”

1229

СЪОБЩЕНИЕ на основание  чл.55а, ал.2 от ППЗК Относно: Дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД 10-1579 от 14.11.2012 г. на Кмета на Община Плевен за провеждане на процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет:„…