ЗАПОВЕД РД-10.136/10.02.2012 Г.

2111

З А П О В Е Д

№ РД 10 - 136

Плевен 10.02.2012 г.


За класиране на участниците и определяне на изпълнител за открит конкурс “Добив на дървесина от Общински горски фонд”

            На основание чл.23,ал.1,т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти и отразени резултати в Протокол № 2 от 07.02.2012г. на комисия назначена със Заповед № РД-10-24/05.01.2012 г. на Кмет на Община Плевен за организиране и провеждане на открит конкурс с предмет “Добив на дървесина от Общински горски фонд”, открит със Заповед № РД 10-40/12.01.2012г. на Кмета на Община Плевен публикувана на 13.01.2012г. на интернет страницата  на Община Плевен, и на основание чл.44, ал.2, във връзка с чл.44, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

О Б Я В Я В А М:


1. Класираните участници:

 

По позиция І

Първо място - ”ОНИКС ЕКО ИНВЕСТ” ООД ЕИК 200929195 със седалище и адрес на управление гр. Плевен,ул. Лозенка № 5,вх.Г,ап.6

-       4 161,00 лв. без ДДС 

Второ място - “ВИП ЛЕС - 1” ООД  ЕИК 200030700 със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. Стоян Михайловски № 77А

                                                                                         -   4 813,62 лв. без ДДС

По позиция ІІ

  Първо място -”ОНИКС ЕКО ИНВЕСТ” ООД ЕИК 200929195 със седалище и адрес на управление гр. Плевен,ул. Лозенка № 5,вх.Г,ап.6

                                                                                              - 3 465,00лв. без ДДС

  Второ място - “ВИП ЛЕС - 1” ООД  ЕИК 200030700 със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. Стоян Михайловски № 77А

                                                                                              - 3 915,45 лв. без ДДС

По позиция ІІІ

Първо място - “ВИП ЛЕС - 1” ООД  ЕИК 200030700 със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. Стоян Михайловски № 77А

                                                                                              - 975, 00 лв. без ДДС

   Второ място - ”ОНИКС ЕКО ИНВЕСТ” ООД ЕИК 200929195 със седалище и адрес на управление гр. Плевен,ул. Лозенка № 5,вх.Г,ап.6

                                                                                     - 1 174,50 лв. без ДДС


2. Копие от настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата  на Община Плевен и да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК.

3. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от заинтересованите лица по реда на АПК.

4. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Алексей Зелов – Зам. Кмет на Община Плевен.


Доц. Д-р Димитър Стойков, дмн

Кмет на Община Плевен