ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС, за отдаване под наем за срок от 3 години на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се в сградата на общинска администрация-Плевен, пл.”Възраждане”№2, приземен етаж, предназначен за ведомствена кафе-сладкарница

1949

На основание чл.44,ал.2 във връзка с чл.44,ал1,т.1 и т.7 от Закона за местната власт и местното самоуправление, чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от ЗОС, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7/2005 г. на Общински  съвет – Плевен и в изпълнение на Решение №139/03.04.2012 г. на Общински съвет - Плевен, Заповед №РД10-539/21.05.2012год.


О Б Я В Я В А:


     ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС чрез предварително представяне на предложения от участниците, за отдаване под наем за срок от 3/три/години на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се в сградата на общинска администрация-Плевен, пл.”Възраждане”№2, приземен етаж, предназначен за ведомствена кафе-сладкарница.

    Първоначалната месечна наемна цена 358.80 лв. /без ДДС/

    Депозитът за участие в конкурса в размер на 100.00лв.

    Цена на конкурсната документация – 30.00лв./без ДДС/

    Конкурсът ще се проведе на 11.06.2012г. от 10.00ч. в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.

   Депозитът за участие в конкурса се внася до 15:00часа на  08.06.2012г. включително, по сметка на Община Плевен IBAN: BG 38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC: IORTBGSF ТБ”Инвестбанк”АД, клон Плевен.

   Конкурсната  документация ще се продава от 30.05.2012г. до 07.06.2012г.  включително, в Център за  административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл.”Възраждане”№4 срещу документ за закупена конкурсна документация.

    Предложенията от участниците в публично оповестения конкурс се подават в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане”№4, в срок  до 16.00ч. на 08.06.2012г.