ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС - за отдаване под наем терен, намиращ се в гр. Плевен, ул.”Бъкстон”, кв.383

2014

 

       На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44,ал. 1,т. 1 и т. 7 от Закона за местната власт и местното самоуправление, чл.14, ал. 7 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.14 от Наредба №15 на Общински съвет - Плевен, чл.14, ал.1, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен и в изпълнение на Решение №289/05.09.2012 г. на Общински съвет – Плевен, заповед №РД-10-1247/20.09.2012г.на Вр.И.Д.Кмет на Община Плевен

 

О Б Я В Я В А:

 

   ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС чрез предварително представяне на предложения от участниците, за отдаване под наем за срок от 10(десет) години на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен, намиращ се в гр. Плевен, ул.Бъкстон, кв.383, за разполагане на 7/седем/ броя павилиони за продажба на цветя и един за продажба на пакетирани захарни изделия,  на основание схема за поставяне от 06.10.2010год., одобрена от Главния архитект на Община Плевен, чрез предварително представяне на предложения от участниците в Центъра за обслужване на граждани при Община Плевен, пл. Възраждане №4, гр.Плевен, за :

1. Разполагане на преместваемо съоръжение – павилион за продажба на цветя с площ 9.19 кв.м., обозначен като №1, съгласно схема за разполагане от 06.10.2010год. одобрена от Главен архитект на Община Плевен.

Начална наемна месечна цена - 120.00 лв./без ДДС/

Депозит за участие в конкурса  - 720.00 лв. /без ДДС/

Цена на конкурсната документация - 30.00 лв.

2. Разполагане на преместваемо съоръжение – павилион за продажба на цветя с площ 8.90 кв.м., обозначен като №2, съгласно схема за разполагане от 06.10.2010год. одобрена от Главен архитект на Община Плевен.

Начална наемна месечна цена - 120.00 лв./без ДДС/

Депозит за участие в конкурса - 720.00лв. /без ДДС/

Цена на конкурсната документация - 30.00лв.

3. Разполагане на преместваемо съоръжение – павилион за продажба на цветя с площ 9.19 кв.м., обозначен като №3, съгласно схема за разполагане от 06.10.2010год. одобрена от Главен архитект на Община Плевен.

Начална наемна месечна цена - 120.00 лв. /без ДДС/

Депозит за участие в конкурса - 720.00 лв. /без ДДС/

Цена на конкурсната документация - 30.00 лв.

4. Разполагане на преместваемо съоръжение – павилион за продажба на цветя с площ 9.19 кв.м., обозначен като №4, съгласно схема за разполагане от 06.10.2010год. одобрена от Главен архитект на Община Плевен.

Начална наемна месечна цена -120.00 лв./без ДДС/

Депозит за участие в конкурса - 720.00 лв./без ДДС/

Цена на конкурсната документация - 30.00лв.

5. Разполагане на преместваемо съоръжение – павилион за продажба на цветя с площ 9.19 кв.м., обозначен като №5, съгласно схема за разполагане от 06.10.2010год. одобрена от Главен архитект на Община Плевен.

Начална наемна месечна цена - 120.00 лв ./без ДДС/

Депозит за участие в конкурса - 720.00 лв./без ДДС/

Цена на конкурсната документация 30.00 лв.

6. Разполагане на преместваемо съоръжение – павилион за продажба на цветя с площ 9.10 кв.м.,обозначен като №6, съгласно схема за разполагане от 06.10.2010год. одобрена от Главен архитект на Община Плевен.

Начална наемна месечна цена - 120.00лв./без ДДС/

Депозит за участие в конкурса - 720.00лв./без ДДС/

Цена на конкурсната документация - 30.00 лв.

7. Разполагане на преместваемо съоръжение – павилион за продажба на цветя с площ 9.19 кв.м.,обозначен като №7, съгласно схема за разполагане от 06.10.2010год. одобрена от Главен архитект на Община Плевен.

Начална наемна месечна цена 120.00 лв./без ДДС/

Депозит за участие в конкурса 720.00 лв./без ДДС/

Цена на конкурсната документация 30.00 лв.

8. Разполагане на преместваемо съоръжение – павилион за продажба на пакетирани захарни изделия с площ 12.01кв.м., обозначен като №8, съгласно схема за разполагане от 06.10.2010год. одобрена от Главен архитект на Община Плевен.

Начална наемна месечна цена - 240.00 лв. /без ДДС/

Депозит за участие в конкурса  - 1440.00 лв./без ДДС/

Цена на конкурсната документация -30.00 лв.

 

            Конкурсът ще се проведе на 12.10.2012г. от 10.00ч. в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.

           Депозитът за участие в конкурса се внася до 10.10.2012г. включително, по сметка на Община Плевен IBAN: BG 38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC: IORTBGSF ТБ”Инвестбанк”АД, клон Плевен.

            Конкурсната  документация ще се продава от 01.10.2012г. до 09.10.2012г.  включително, в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл.”Възраждане”№4 срещу документ за закупена конкурсна документация.

             Предложенията от участниците в публично оповестения конкурс се подават в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане”№4, в срок  до 16.00ч. на 11.10.2012г.