Конкурси

КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА КОМПЛЕКС СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА, ВКЛЮЧВАЩ „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ” И „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА”

871

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   На основание чл. 44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18 и чл. 18а, ал. 3 и ал.9 от Закона за социално подпомагане и чл. 37, чл.38, чл.39 и чл.39а от Правилника…

КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНА УСЛУГА “ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ЖЕНИ И ДЕЦА, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ”

1483

О Б Щ И Н А П Л Е В Е Н   На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 1, т.2 и чл. 18а, ал. 9 от Закона за социално подпомагане и чл. 36, ал. 2, т.3, чл. 37 и чл.3…

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за отдаване под наем на преместваеми съоръжения – павилиони №2 и №3

735

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка чл. 76, т. 4, чл. 79, чл. 98 и чл. 99 от Наредба № 7 за реда…

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за отдаване под наем на преместваемо съоръжение – павилион № 1

619

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка чл. 76, т. 4, чл. 79, чл. 98 и чл. 99 от Наредба № 7 за реда…