Конкурси

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС чрез предварително представяне на предложения от участниците, за отдаване под наем за срок от 3(три) години на част от имот - публична общинска собственост

2193

На основание чл.44,ал.2 във връзка с чл.44, ал1, т.1 и т.7 от Закона за местната власт и местното самоуправление, чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7/2005 г. на Общински …

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС - за отдаване под наем на общински нежилищен имот

2141

       На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местната власт и местното самоуправление, чл.14, ал. 1 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.15, чл.76, т.1, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба…

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС - за отдаване под наем терен, намиращ се в гр. Плевен, ул.”Бъкстон”, кв.383

2269

         На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44,ал. 1,т. 1 и т. 7 от Закона за местната власт и местното самоуправление, чл.14, ал. 7 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.14 от Наредба №15 на Общински…

Община Плевен обявява открит конкурс „Добив на дървесина от общински горски фонд”

2286

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.1 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен Обява Община Плевен обявява открит конкурс с предварително…

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС чрез предварително представяне на предложения от участниците, за отдаване под наем за срок от 3/три/години на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се в сградата на общинска администрация-Плевен, пл.”Възраждане”№

2097

ОБЩИНА ПЛЕВЕН      На основание чл.44,ал.2 във връзка с чл.44,ал1,т.1 и т.7 от Закона за местната власт и местното самоуправление, чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от ЗОС, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7/2005 г. на Общински …

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС, за отдаване под наем за срок от 3 години на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се в сградата на общинска администрация-Плевен, пл.”Възраждане”№2, приземен етаж, предназначен за ведомствена кафе-сладкарница

2175

На основание чл.44,ал.2 във връзка с чл.44,ал1,т.1 и т.7 от Закона за местната власт и местното самоуправление, чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от ЗОС, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7/2005 г. на Общински  съвет – Плевен и в изпълнение…

ЗАПОВЕД РД-10.136/10.02.2012 Г.

2378

З А П О В Е Д № РД 10 - 136 Плевен 10.02.2012 г. За класиране на участниците и определяне на изпълнител за открит конкурс “Добив на дървесина от Общински горски фонд”             На основание чл.23,ал.1,т.1 от…

ЗАПОВЕД РД-10.40/12.01.2012 Г.

2582

З А П О В Е Д № РД-10-40 град Плевен 12.01.2012 год. На основание чл. 5, ал.1 и чл.15 от Наредба за условията и реда за възлагане дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски…

Открит конкурс за „Добив на дървесина от общински горски фонд”

2424

 УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА   ПРЕДМЕТ  НА КОНКУРСА 1.Описание на предмета на настоящия открит конкурс Предмет на настоящия открит конкурс е „Добив на дървесина от общински горски фонд” Услугата предмет…