Конкурси

Открития конкурс за “Добив на дървесина от общински горски територии” - с.Къшин

1930

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл.85, ал.1, т.1 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен Община Плевен обявява открит конкурс с предварително представяне…

ЗАПОВЕД за класиране на участниците в открит конкурс за "Добив на дървесина от Общински горски територии" за имот 227001

1947

ЗАПОВЕД за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина от Общински горски територии» за имот 227001, отдел 255-в, землище с.Гривица, и определяне на изпълнител              На основание…

Конкурс с предмет на процедурата - “Добив на дървесина от Общински Горски територии” за обект: имот с кадастрален номер 091167

1994

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл.85, ал.1, т.1 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен Община Плевен обявява открит конкурс с предварително представяне…

Откривам процедура - открит конкурс с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Добив на дървесина от общински горски територии" по реда на Наредба за условията и реда за възлагане дейности в горски т

1747

Относно - Проведен на конкурс за възлагане управлението на "Център за социална рехабилитация и интеграция на жени и деца, претърпели насилие" гр. Плевен

1778

Относно - Проведен на конкурс за възлагане управлението на "Център за социална рехабилитация и интеграция на жени и деца, претърпели насилие" гр. Плевен

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС: за отдаване под наем за срок от 5/пет/години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен, намиращ се в гр. Плевен, ул.”Бъкстон”, кв.383, за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион №9 с размери 2

1871

На основание чл.14, ал. 7 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.14, ал.1, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен, чл.14 от Наредба №15 на Общински съвет - Плевен, чл.44, ал.2 във връзка…

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС: за отдаване под наем за срок от 10/десет/години на сграда за битови услуги – обществена тоалетна с площ 63.00кв.м, находяща се в парка към къща-музей ”Цар Освободител Александър II”

1891

На основание чл.14, ал. 1 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.15, ал.1, чл.76, т.1, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен, чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местната власт и…