Конкурси

Провеждане на открит конкурс за добив на дървесина в землище с.Буковлък - 28.08.2013г.

1701

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл.85, ал.1, т.1 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен Община Плевен обявява открит конкурс с предварително представяне…

ЗАПОВЕД № РД 10 - 1169 за Добив на дървесина от Общински горски територии с.Върбица

1796

ЗАПОВЕД  № РД 10 - 1169 Плевен, 31.07.2013г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина от Общински горски територии» за имот с кадастрален номер 000239, землище с.Върбица, отдели 315-а и 315-б съгласно…

Община Плевен обявява открит конкурс за „Добив на дървесина от общински горски територии” - с.Пелишат

1727

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл.85, ал.1, т.1 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен Община Плевен обявява открит конкурс с предварително представяне…

Конкурс за разполагане на преместваеми съоръжения – павилиони „за продажба на вестници, списания и пакетирани хранителни и нехранителни стоки”

1879

На основание чл.14, ал. 7 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.14, ал.1, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен, чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местната власт…

ЗАПОВЕД № РД-10-1066 за класиране на участниците в открит конкурс за "Добив на дървесина от Общински горски територии"

1801

З А П О В Е Д  № РД 10 - 1066 Плевен, 12.07.2013г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина от Общински горски територии» за имоти с кадастрален номер 000054 и 000007, землище с.Къшин, отдел 285-ш, и определяне…

Конкурс за „Добив на дървесина от общински горски територии” - землище с.Върбица

1868

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл.85, ал.1, т.1 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен Община Плевен обявява открит конкурс с предварително представяне…

ПРОТОКОЛ от дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД -10 -1037/08.07.2013г.

1769

ПРОТОКОЛ От дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД - 10 - 1037/08.07.2013г.  на Проф. д-р Димитър Стойков – Кмет на Община Плевен за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие с предварително…

ЗАПОВЕД за класиране на участниците в открит конкурс за «Добив на дървесина от Общински горски територии» и определяне на изпълнител за имот 091167

1773

З А П О В Е Д   № РД 10 - 973 Плевен, 26.06.2013г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина от Общински горски територии» и определяне на изпълнител за имот 091167, отдел 281-и1, землище с.Горталово, собственост…

ЗАПОВЕД № РД 10 - 939 Плевен, 24.06.2013г. за класиране на участниците в открит конкурс за «Добив на дървесина от Общински горски територии» за имот 000187

1684

  З А П О В Е Д   № РД 10 - 939 Плевен, 24.06.2013г. за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина от Общински горски територии» за имот 000187, отдел 314-б и отдел 314-ж, землище с.Бръшляница и определяне на изпълнител…

ЗАПОВЕД № РД 10 - 940 Плевен, 24.06.2013г. за класиране на участниците в открит конкурс за «Добив на дървесина от Общински горски територии» за имот 117003

1598

З А П О В Е Д   № РД 10 - 940 Плевен, 24.06.2013г. за класиране на участниците в открит конкурс  за  «Добив на дървесина от Общински горски територии» за имот 117003,  отдел 221-ю, землище с.Николаево, и определяне на изпълнител…

ЗАПОВЕД № РД 10 - 941 Плевен, 24.06.2013г. за класиране на участниците в открит конкурс за «Добив на дървесина от Общински горски територии» за имот 191113

1759

З А П О В Е Д   № РД 10 - 941 Плевен, 24.06.2013г. за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина от Общински горски територии» за имот 191113, отдел 216-в, землище с.Беглеж, и определяне на изпълнител            …