Конкурси

З А П О В Е Д № РД - 10 - 182 Плевен, 13.02.2014г.

2041

З А П О В Е Д № РД - 10 - 182 Плевен, 13.02.2014г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина до временен склад от Общински горски територии» за обект №4/2014, имот с кадастрален номер 000187, землище с.Бръшляница,…

Заповед за за класиране на участниците в конкурс Добив на дървесина от Общински горски територии землище с.Николаево

1821

З А П О В Е Д № РД 10 - 153 Плевен, 10.02.2014г. за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина от Общински горски територии» за обект 2/2014: имот с кадастрален номер 117003, землище с.Николаево, отдел 221, подотдел…

Конкурс отдаване под наем на земеделски земи – пасища и мери в размер на 54,399 дка в землището на с. Гривица

1963

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание  чл. 44, ал. 2  във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 98 от Наредба №7 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общински имоти /НРПУРОИ/…

Открит конкурс - добив на дървесина в обект 4/2014, землище с.Бръшляница. - 2014

2012

Обява Община Плевен обявява открит конкурс с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” по реда…

Конкурс за „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” - с.Бохот 2014г.

1993

Обява Община Плевен обявява открит конкурс с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” по реда…

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС: за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от имот – частна общинска собственост, представляващ помещение със застроена площ 52.00 кв.м. в масивна едноетажна сграда, находяща се на адрес ж.к.„Сторгозия” № 38А

1951

                   На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен, чл.44, ал.2…

Конкурс за терени 3-та и 4-та зона 06.02.2014г.

2154

                     На основание чл.14, ал. 7 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.14, ал.1, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен,…

Публично оповестен конкурс, пасища и мери в размер на 2207,231 дка за срок от 25 години, находящи се в землището на с. Коиловци за създаване на трайни насаждения.

1914

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание  чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 98 от Наредба № 7 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общински имоти /НРПУРОИ/…

Конкурс за „Добив на дървесина от общински горски територии” с.Тодорово

2071

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.76, т.3, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен Община Плевен обявява открит конкурс с предварително представяне на предложенията на участниците…

Конкурс за „Добив на дървесина от общински горски територии” - с.Ласкар - 17.09.2013г.

1956

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.76, т.3, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен Община Плевен обявява открит конкурс с предварително представяне на предложенията на участниците…

ЗАПОВЕД № РД 10-1307 Плевен, 28.08.2013г. за класиране на участниците в открит конкурс за «Добив на дървесина от Общински горски територии» за имоти с кадастрални номера 557004, 557005, землище с.Буковлък, отдели 307-щ1, 308-е, 308-ж съгласно ЛУП от 200

1919

З А П О В Е Д   № РД 10 - 1307 Плевен, 28.08.2013г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина от Общински горски територии» за имоти с кадастрални номера 557004, 557005, землище с.Буковлък, отдели 307-щ1, 308-е,…