Конкурси

Конкурс за „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” - с.Върбица - 24.06.2014г.

1596

Обява Община Плевен обявява открит конкурс с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” по реда…

Конкурс за отдаване под наем на плувен комплекс, находящ се в двора на СОУ ”Иван Вазов” - 30.05.2014г.

1844

На основание чл.14, ал. 1 и ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.15, ал.1, чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен, чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление…

Конкурс за отдаване под наем на Летен театър в парк “Кайлъка” - 30.05.2014г.

1809

На основание чл.14, ал. 7 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.14, ал.1, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен, чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното…

З А П О В Е Д № РД - 10 - 548 Плевен, 29.04.2014г.

1773

З А П О В Е Д № РД - 10 - 548 Плевен, 29.04.2014г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина до временен склад от Общински горски територии» за обект №6/2014, имот с кадастрален номер 135001, землище с.Радишево,…

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС:имот находящ се в гр.Плевен, ж.к.”Сторгозия”, УПИ IX, кв.722г, с площ 885кв.м., актуван с АОС№37629/16.07.2012г.-за срок от 5(пет) години

1631

На основание чл.14, ал. 7 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.14, ал.1, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен, чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното…

З А П О В Е Д № РД - 10 - 181 Плевен, 12.02.2014г.

1784

З А П О В Е Д   № РД - 10 - 181 Плевен, 12.02.2014г. за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина до временен склад от Общински горски територии» за обект №3/2014, имот с кадастрален номер 177001, землище с.Бохот,…

З А П О В Е Д № РД - 10 - 182 Плевен, 13.02.2014г.

1822

З А П О В Е Д № РД - 10 - 182 Плевен, 13.02.2014г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина до временен склад от Общински горски територии» за обект №4/2014, имот с кадастрален номер 000187, землище с.Бръшляница,…

Заповед за за класиране на участниците в конкурс Добив на дървесина от Общински горски територии землище с.Николаево

1615

З А П О В Е Д № РД 10 - 153 Плевен, 10.02.2014г. за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина от Общински горски територии» за обект 2/2014: имот с кадастрален номер 117003, землище с.Николаево, отдел 221, подотдел…

Конкурс отдаване под наем на земеделски земи – пасища и мери в размер на 54,399 дка в землището на с. Гривица

1763

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание  чл. 44, ал. 2  във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 98 от Наредба №7 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общински имоти /НРПУРОИ/…

Открит конкурс - добив на дървесина в обект 4/2014, землище с.Бръшляница. - 2014

1783

Обява Община Плевен обявява открит конкурс с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” по реда…