Открит конкурс за възлагане на дейността "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии" за Обект №12/2023, землище с. Тученица

337