Открит конкурс за възлагане на дейността "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", Обект №9/2023, землище с. Ласкар

251