Открит конкурс за възлагане на дейността "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", Обект №8/2023, землище с. Радишево

244