Открит конкурс за възлагане на дейността "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", Обект №10/2023, землище с. Николаево

231