Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад в общински горски територии", обект №9-1/2021, землище с. Ралево

927