Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №9/2022, землище с. Къртожабене

829