Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №9-2/2021, землище с. Ралево

825