Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №9-1/2022, землище с. Къртожабене

796