Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №7/2022, землище с. Брестовец

846