Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №3/2022, землище с. Беглеж

871