Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №22/2021, землище с. Буковлък

814