Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №20-1/2021, землище с. Пелишат

991