Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №2/2022, землище с. Коиловци

925