Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №19-1/2022, землища с. Къшин и с. Тодорово

494