Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №14-1/2022, землище с. Тученица

749