Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №13/2022, землище гр. Плевен

819