Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №12-1/2022, землища с. Буковлък и с. Върбица

691