Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №11/2022, землище с. Върбица

786