Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №10/2022, землище с. Пелишат

789